Tài liệu

2 Bảng đánh giá phòng KD

22/12/2018
0 trang
0
0
background image

BẢNG ĐÁNH GIÁ QUÝ    NĂM 20

Họ và Tên
Phòng

Kinh doanh

Bộ Phận

Từ: 

1 – NHIỆM VỤ - TINH THẦN TRÁCH NHIỆM (ĐIỂM TỐI ĐA 80)

1

10

2

5

3

10

4

5

6

Lên lịch thời gian làm việc báo cáo, việc thực hiện hàng tuần lên cấp trên.

10

7

Kết quả doanh số

30

8

10

1

5

IV. TUÂN THỦ NỘI QUY – TRẬT TỰ CÔNG TY (ĐIỂM TỐI ĐA 15)
1

Tuân thủ các nội quy chung của Công ty

10

2

Bảo vệ, Quản lý tài sản của Công ty

5

MỨC ĐÁNH 

GIÁ

TP. ĐÁNH 

GIÁ

Tiềm kiếm và tiếp xúc khách hàng cho những sản phẩm mà mình kinh doanh. 
Cập nhật danh sách khách hàng mới thường xuyên ( 72 khách hàng cho 1 quý)
Chuẩn bị tài liệu, mẫu, hồ sơ thầu, hồ sơ năng lực cho các dự án, thực hiện các 
báo giá, hợp đồng chính xác, đúng hẹn theo yêu cầu từ khách hàng.... Phân 
phối, tổ chức, trả lời điện thoại và các giao dịch của ngành nghề.
Theo dõi việc thực hiện hợp đồng, yêu cầu phòng kỹ thuật tính toán chi tiết 
hàng hóa theo hợp đồng và lập yêu cầu nhập hàng trong vòng 2 ngày chuyển 
giao qua phòng nhập khẩu, báo cáo cho khách hàng về ngày giao hàng trong 
tuần.(3đ)
Hỗ trợ Phòng Quản lý hợp đồng  trong việc thực hiện yêu cầu và theo dõi việc 
thanh toán từ khách hàng.(4đ)
Hỗ trợ phòng thi công trong việc làm hồ sơ nghiệm thu hàng hóa và nghiệm 
thu lắp đặt (3đ)

Theo dõi quá trình thanh lý hợp đồng, chỉ xong trách nhiệm khi khách hàng 
thanh toán xong

Tinh thần trách nhiệm cao trong công việc:
- Nghiêm túc thực hiện đúng quy trình và thủ tục công ty
- Phấn đấu giải quyết công việc nhanh so với thời gian quy định.
- Giao tiếp tốt, chu đáo với khách hàng tốt trong công việc.
- Thường xuyên kiểm tra, giám sát, đánh giá công việc, kịp thời xử lý những 
hạn chế, thiếu sót trong công việc.
- Cải tiến chất lượng phục vụ khách hàng, nêu cao gương tốt việt tốt.
- Phát triển, duy trì mối quan hệ khách hàng hiện có và khách hàng mới.
- Nhận và xử lý khiếu nại khách hàng về chất lượng sản phẩm và thời gian 
giao hàng.
- Phát triển kinh doanh trên địa bàn được giao phó triệt để.
- Đôn đốc công nợ cùng phòng kinh doanh.
- Hiểu rõ và thuộc tính năng sản phẩm công ty

III. VĂN HÓA CÔNG TY (ĐIỂM TỐI ĐA 5)
Các trưởng phòng lưu ý: tiêu chí nào hòan thiện mới có điểm

Quan hệ cơ bản:
Đối với bản thân. (1 điểm)
Đối với đồng nghiệp (1 điểm)
Quan hệ đặc biệt:
Giữa nhân viên với cấp trưởng phòng nói chung (2 điểm)
Năng động, nhiệt tình, trung thực, cộng tác trong phòng ban (1)

background image

TỔNG CỘNG ĐIỂM

0

TỔNG KẾT XẾP LỌAI

XẾP LỌAI

95 -> 100 ĐIỂM (LOẠI A)
86  ->  94 ĐIỂM (LỌAI B)
76  ->  85 ĐIỂM (LỌAI C)
66  ->  75 ĐIỂM (LOẠI D)

65 ĐIỂM TRỞ XUỐNG (LOẠI E)

      TRƯỞNG PHÒNG                          PHỤ TRÁCH NHÂN SỰ

P. GIÁM ĐỐC

+

Ñöông söï coù daáu hieäu vi phaïm vaø khoâng tuaân thuû quy ñònh cuûa Coâng ty;

+

Ñöông söï coù daáu hieäu vi phaïm Phaùp luaät Vieät Nam.

Ñieàu 9 :

Quan heä ñaët bieät

8.1 Ñoái vôùi baûn thaân :
·        Chaáp haønh vieäc giöõ veä sinh, ngaên naép taïi khu vöïc laøm vieäc;
·        Baûo veä moâi tröôøng, haïn cheá toái ña vieäc huùt thuoác laù trong Coâng ty;
·        Trung thöïc khi khai trình veà söï vuï baûn thaân;
·        Caån troïng trong phaùt ngoân, khoâng ñöôïc noùi tuïc chöûi theà;
·        Tuaân thuû nghieâm ngaët quy ñònh cuûa töøng boä phaän trong coâng ty.
8.2 Ñoái vôùi ñoàng nghieäp:
·        Noã löïc giuùp ñôõ khi ñoàng nghieäp gaëp khoù khaên trong coâng vieäc;
·        Khoâng ñöôïc töï yù söû duïng phöông tieän, duïng cuï laøm vieäc cuûa ñoàng nghieäp;
·        Khoâng ñöôïc coù nhöõng haønh vi gaây maát ñoaøn keát noäi boä nhö mieät thò hoaëc vu khoáng, beø phaùi , xaùch ñoäng hoaëc pheâ bình ñoàng nghieäp khi hoï vaéng maët.
·        Nhaéc nhôû khuyeân can ñoàng nghieäp khi nhaän thaáy raèng :

9.1 Giöõa nhaân vieân ñoái vôùi caùc caáp tröôûng phoøng noùi chung :
·        Phaûi coù thaùi ñoä leã pheùp, toân troïng;
·        Khoâng ñöôïc pheâ bình caáp tröôûng phoøng tröôùc söï chöùng kieán cuûa baát kyø ngöôøi thöù ba naøo khaùc;
·        Nghieâm caám bieåu hieän luoàn cuùi, phænh nònh tröôûng phoøng;
·        Nghieâm caám tuyeät ñoái vieäc hoái loä tröôûng phoøng döôùi baát kyø hình thöùc naøo, vôùi baát kyø möùc ñoä naøo;
·        Baûo veä uy tín cho caáp tröôûng phoøng laø goùp phaàn baûo veä uy tín cuûa Coâng ty.
9.2 Giöõa tröôûng phoøng ñoái vôùi nhaân vieân thuoäc quyeàn :
·        AÂn caàn, ñoä löôïng nhöng khoâng dung tuùng bao che;
·        Göông maãu trong coâng vieäc, trong vieäc chaáp haønh quy ñònh cuûa Coâng ty;
·        Chæ thò phaûi roõ raøng, ñaày ñuû döõ kieän, phaûi ño löôøng tröôùc möùc ñoä khaû thi, nhaân vieân phaûi thöïc hieän chính xaùc vaø troïn veïn nhöõng noäi dung ñöôïc giao phoù;
·        Nghieâm caám nhaân vieân khoâng chaáp haønh chæ thò cuûa tröôûng phoøng tröïc tieáp. Neáu khoâng ñoàng yù nhaân vieân ñöôïc quyeàn goùp yù nhöng khoâng ñoái khaùng khaùc vôùi chæ thò cuûa tröôûng phoøng. 
·        Khi nhaân vieân goùp yù hôïp leä, tröôûng phoøng phaûi tieáp nhaän treân tinh thaàn caàu tieán;
·        Thöôøng xuyeân nhìn nhaän vaø khuyeán khích, thuùc ñaåy nhaân vieân taïo ra nhieàu saùng kieán, caûi tieán môùi, luoân nhaïy beùn tröôùc moïi tình huoáng. Ñeå kòp thôøi quan taâm ñeà baït, thaêng traät cuûa nhaân vieân;
·        Thöôûng phaït phaân minh theo ñuùng noäi quy Coâng ty, Phaûi giaûi quyeát chaát vaán, khieáu naïi cuûa nhaân vieân kòp thôøi, trieät ñeå vaø roõ raøng;
·        Nghieâm caám haønh xöû thieân leäch, ñoá kî;
·        Haïn cheá toái ña tröôûng phoøng nhôø nhaân vieân laøm vieäc rieâng tö ngoaøi giôø;
·        Nghieâm caám tuyeät ñoái vieäc phuû nhaän hoaëc laïm duïng hoaëc maïo nhaän coâng söùc, thaønh quaû cuûa nhaân vieân.
9.3 Giöõa caùc tröôûng phoøng vôùi nhau :
·        Phaûi tuaân theo nhöõng quy ñònh neâu ôû ñieàu khoaûn 9.1 vaø 9.2 cuûa baûn noäi quy naøy;
·        Khoâng ñöôïc chæ thò, phaân coâng vöôït caáp;

background image

·        Nghieâm caám caùc caáp tröôûng phoøng coù tö töôûng hoaëc bieåu hieän mang tính cuïc boä;
·        Nghieâm caám caùc caáp tröôûng phoøng haønh xöû quaù quyeàn haïn cho pheùp hoaëc thöïc hieän tröôùc, baùo caùo sau;
·        Caùc tröôûng phoøng phaûi phaûi thieát laäp quy ñònh rieâng cho boä phaän maø mình phuï traùch treân nguyeân taéc :
a)     Quy ñònh rieâng cuûa boä phaän phaûi ñöôïc ñeä trình ñeå giaùm ñoác duyeät;
b)     Quy ñònh cuûa moãi boä phaän phaûi phuø hôïp vôùi tính chaát nghieäp vuï;
c)     Quy ñònh cuûa caùc boä phaän chöa ñöôïc giaùm ñoác pheâ duyeät hoaëc traùi vôùi quy ñònh vaø chính saùch cuûa Coâng ty ñeàu baát hôïp leä vaø khoâng coù hieäu löïc.
·        Nghieâm caám tuyeät ñoái caùc tröôûng phoøng coù nhöõng tuyeân boá voâ caên cöù, nhöõng haønh vi khoâng töông xöùng vôùi cöông vò laõnh ñaïo;
·        Tröôûng phoøng cuûa boä phaän laø ngöôøi chòu traùch nhieäm duy nhaát vaø toaøn dieän ñoái vôùi hieäu quaû hoaït ñoäng cuûa boä phaän ñoù tröôùc giaùm ñoác. 

Mô tả tài liệu

123

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

6 tài liệu
0
3302
9 tài liệu
0
3808
0 tài liệu
0
0

Bộ tài liệu liên quan

22/12/2018
6 tài liệu
0
3302
22/12/2018
9 tài liệu
0
3808
22/12/2018
0 tài liệu
0
0