Tài liệu

19 Quy trinh tam ung va quyet toan tam ung bang tien mat theo tieu chuan ISO

23/09/2018
0 trang
0
0
background image

    Số:….TTĐT/2016

CƠNG TY CỔ PHẦN TI CẤU TRC DOANH NGHIỆP VIỆT

Trụ sở: Tầng 1 tịa Sunrise Building 2, KĐT Si Đồng, Long Bin, H Nội   

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

                                                                                               H Nội, ngy ……. thng……năm 2016

QUY TRÌNH TẠM ỨNG VÀ QUYẾT TOÁN

 TẠM ỨNG TIỀN MẶT

1. 1.

      

MỤC ĐÍCH :(Quy trình này được soạn thảo để làm gi ? giải quyết vấn đề gì ?)

- Tăng cường công tác quản lý tiền mặt , quản lý công nợ tạm ứng nhằm sử dụng tiền vốn đúng mục
đích, đúng việc .
- Xác định rõ trách nhiệm quyền hạn trong, trình tự tạm ứng và quyết toán tiền tạm ứng .
-  Lưu trữ chứng từ chặt chẽ và có hệ thống phục vụ cho việc theo dõi , thanh quyết toán đúng đối
tượng, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn.

2. 2.

      

PHẠM VI ÁP DỤNG : 

(Quy trình này chi phối công việc của các phòng ban bộ phận nào ? 

liệt kê tất cả)

Quy trình này chi phối tất cả CBNV trong Công ty, thuộc  :
-Phòng điều
-Phòng kinh doanh tổng hợp
-Phòng hành chính
-Phòng threebond 
-Thương xá tax
-Phòng Kế toán
-Bộ phận kho, Bốc xếp , đống gói , phân loại

3. 3.

      

ĐỊNH NGHĨA THUẬT NGỮ & TỪ VIẾT TẮT: (giải thích các thuật ngữ, các từ viết tắt sử 

dụng trong quy trình này )

Giám đốc : GĐ
Trưởng phòng: TP
Kế toán trưởng : KTT   
Kế toán thanh toán :KTTT   
Thủ quỹ : TQ
Nhân viên: NV

4. TÀI LIỆU THAM KHẢO : (Liệt kê các văn bản, tiêu chuẩn, quy định …, là cơ sở để soạn thảo quy 

trình này kể cả các quy trình khác trong hệ thống quản lý chất lượng)

-Hệ thống Tài khoản kế toán áp dụng cho Doanh nghiệp vừa và nhỏ Việt nam, ban hành theo Quyết định
144 TC/CĐKT, và các văn bản sửa đổi bổ sung chế độ kế toán

1

background image

    Số:….TTĐT/2016

CƠNG TY CỔ PHẦN TI CẤU TRC DOANH NGHIỆP VIỆT

Trụ sở: Tầng 1 tịa Sunrise Building 2, KĐT Si Đồng, Long Bin, H Nội   

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

                                                                                               H Nội, ngy ……. thng……năm 2016

-Hệ thống sổ kế toán, trong đó chủ yếu là Sổ theo dõi công nợ Tạm ứng. 
-Hệ thống chứng từ kế toán : Phiếu thu , chi tiền mặt, Phiếu đề xuất Tạm ứng , Phiếu thanh toán tiền tạm
ứng .   
-Tiêu chuẩn ISO 9001-2000.

5. MÔ TẢ :
5.1. Lưu đồ tạm ứng :
 

Công

đoạn

Trách nhiệm

thực hiện

Lưu đồ 

(sử dụng các ký hiệu theo quy ước )

Biểu mẫu áp dụng,

tài liệu liên quan

1

1

   
   
  

 

 NV

 
 
 
 

Phiếu đề xuất tạm 
ứng 

2

   
   
  

 

 GĐ

 
 
  

 Phiếu đề xuất tạm 
ứng

4. 4      

 

KTTT

 
 

Phiếu chi

5

5

   
   
  

 

 TQ

 
 
 
 

Phiếu chi 

6      6

KTTT, TQ

Phiếu chi 
Phiếu đề xuất tạm 
ứng 
Sổ theo dõi nợ tạm 
ứng 

2

Phiếu đề xuất tạm  

ứng 

Xem xét, 

duyệt

Phiếu chi tiền

Chi tiền

Lưu Hồ sơ

background image

    Số:….TTĐT/2016

CƠNG TY CỔ PHẦN TI CẤU TRC DOANH NGHIỆP VIỆT

Trụ sở: Tầng 1 tịa Sunrise Building 2, KĐT Si Đồng, Long Bin, H Nội   

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

                                                                                               H Nội, ngy ……. thng……năm 2016

5.1  Lưu đồ quyết toán tạm ứng :

Công

đoạn

Trách nhiệm

thực hiện

LƯU ĐỒ

(Sử dụng các ký hiệu theo quy ước)

Biểu mẫu áp dụng

Tài liệu liên quan

1

NV

Phiếu đề nghị thanh 
toán

Các chứng từ phát 
sinh  có liên quan

2

KTTT

Phiếu đề nghị thanh 
toán

Phiếu nhập kho, hoá
đơn VAT,… 

3

KTT , GĐ

Phiếu đề nghị thanh 
toán

4

KTTT

Phiếu chi 

Phiếu thu

5

TQ

Phiếu chi 

Phiếu thu

3

Đề nghị thanh toán

Kiểm tra , đối chiếu

Xem xét, Duyệt

Phiếu chi

Phiêu thu

Chi hoặc thu tiền

Mô tả tài liệu

Quản trị kế toán, kiểm toán nội bộ, các quy trình kế toán, ma trận chức năng ...

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

18/09/2018
1 tài liệu
0
2849
18/09/2018
5 tài liệu
0
3543
18/09/2018
3 tài liệu
0
2026
18/09/2018
10 tài liệu
0
6535
18/09/2018
0 tài liệu
0
0
18/09/2018
5 tài liệu
0
3441
18/09/2018
5 tài liệu
0
3233
18/09/2018
0 tài liệu
0
0
18/09/2018
1 tài liệu
0
1098
18/09/2018
4 tài liệu
0
3175
18/09/2018
0 tài liệu
0
0
18/09/2018
6 tài liệu
0
9426
23/09/2018
0 tài liệu
0
0
23/09/2018
0 tài liệu
0
0
23/09/2018
10 tài liệu
0
5797
18/09/2018
10 tài liệu
0
5970
18/09/2018
0 tài liệu
0
0
18/09/2018
0 tài liệu
0
0