Tài liệu

1.9 hr- hoat dong cai tien

17/01/2019
0 trang
0
0
background image

HR – KPI về hoạt động cải tiến

1. Tổng giá trị gia tăng

- Tổng giá trị gia tăng là tổng giá trị tăng lên do các đề xuất của các bộ phận, cá 

nhân trong 1 năm.

- Ngoài ra, bạn có thể tổng hợp tổng chi phí thưởng và tỷ lệ tương ứng với tổng 

giá trị gia tăng.

2. Tổng số ý kiến

- Bạn nên theo dõi số ý kiến theo từng tháng và theo từng bộ phận.

- Đối với các bộ phận có ít ý kiến thì bạn cần có biện pháp thúc đẩy sự sáng tạo 

của các bộ phận đó. Lưu ý là ý kiến chỉ được xét khi nó thực sự có giá trị.

Mô tả tài liệu

Tổng hợp các công cụ quản lí : BSC, KPI, phầm mềm quản lí nhân sự, hệ thống bài test, từ điển năng lực ...

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

4 tài liệu
0
1787
1 tài liệu
0
1367
1 tài liệu
0
6318
4 tài liệu
0
1830
3 tài liệu
0
1550
9 tài liệu
0
4035
4 tài liệu
0
1712
1 tài liệu
0
812

Bộ tài liệu liên quan

17/01/2019
4 tài liệu
0
1787
17/01/2019
1 tài liệu
0
1367
17/01/2019
1 tài liệu
0
6318
17/01/2019
4 tài liệu
0
1830
17/01/2019
3 tài liệu
0
1550
17/01/2019
9 tài liệu
0
4035
17/01/2019
4 tài liệu
0
1712
17/01/2019
1 tài liệu
0
812