Tài liệu

1.9 hr- hoat dong cai tien

12/09/2018
0 trang
0
0
background image

HR – KPI về hoạt động cải tiến 

 
 
1.  Tổng giá trị gia tăng 
 
-  Tổng giá trị gia tăng là tổng giá trị tăng lên do các đề xuất của các bộ phận, cá nhân 

trong 1 năm. 

 
-  Ngoài ra, bạn có thể tổng hợp tổng chi phí thưởng và tỷ lệ tương ứng với tổng giá trị 

gia tăng. 
 

2.  Tổng số ý kiến 
 
-  Bạn nên theo dõi số ý kiến theo từng tháng và theo từng bộ phận. 
 
-  Đối với các bộ phận có ít ý kiến thì bạn cần có biện pháp thúc đẩy sự sáng tạo của các 

bộ phận đó. Lưu ý là ý kiến chỉ được xét khi nó thực sự có giá trị. 

 

Mô tả tài liệu

Để đánh giá công việc dựa trên chỉ số BSC,bạn cần nắm chắc lý thuyết kèm với tài liệu biểu mẫu hướng dẫn, tất cả đều có ở đây.

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

4 tài liệu
0
2155
6 tài liệu
0
1427
9 tài liệu
0
4412
4 tài liệu
0
2234
1 tài liệu
0
836
10 tài liệu
0
4187

Bộ tài liệu liên quan

12/09/2018
4 tài liệu
0
2155
12/09/2018
10 tài liệu
0
5596
12/09/2018
6 tài liệu
0
1427
12/09/2018
9 tài liệu
0
4412
12/09/2018
4 tài liệu
0
2234
12/09/2018
1 tài liệu
0
836
12/09/2018
10 tài liệu
0
4187