Tài liệu

1.9 hr- hoat dong cai tien

12/09/2018
0 trang
0
0
background image

HR – KPI về hoạt động cải tiến 

 
 
1.  Tổng giá trị gia tăng 
 
-  Tổng giá trị gia tăng là tổng giá trị tăng lên do các đề xuất của các bộ phận, cá nhân 

trong 1 năm. 

 
-  Ngoài ra, bạn có thể tổng hợp tổng chi phí thưởng và tỷ lệ tương ứng với tổng giá trị 

gia tăng. 
 

2.  Tổng số ý kiến 
 
-  Bạn nên theo dõi số ý kiến theo từng tháng và theo từng bộ phận. 
 
-  Đối với các bộ phận có ít ý kiến thì bạn cần có biện pháp thúc đẩy sự sáng tạo của các 

bộ phận đó. Lưu ý là ý kiến chỉ được xét khi nó thực sự có giá trị. 

 

Mô tả tài liệu

Để đánh giá công việc dựa trên chỉ số BSC,bạn cần nắm chắc lý thuyết kèm với tài liệu biểu mẫu hướng dẫn, tất cả đều có ở đây.

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

10 tài liệu
0
6113
4 tài liệu
0
3169
4 tài liệu
0
3095
6 tài liệu
0
2177
9 tài liệu
0
6215
1 tài liệu
0
1177

Bộ tài liệu liên quan

12/09/2018
10 tài liệu
0
6113
12/09/2018
10 tài liệu
0
8026
12/09/2018
4 tài liệu
0
3169
12/09/2018
4 tài liệu
0
3095
12/09/2018
6 tài liệu
0
2177
12/09/2018
9 tài liệu
0
6215
12/09/2018
1 tài liệu
0
1177