Tài liệu

19. Danh_sach_lao_dong_tham_gia_BHXH,BHYT

20/12/2018
0 trang
0
0
background image

Tên đơn vị:
Mã đơn vị:

DANH SÁCH LAO ĐỘNG THAM GIA BHXH, BHYT

Điện thoại liên hệ:

Số:…… tháng ….. năm …...

STT

Họ và tên

Mã số

Ngày sinh

Nữ

Mức đóng cũ

Tiền lương

Phụ cấp

CV

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I

Tăng

I.1

Lao động

I.2

Mức đóng

Cộng tăng

II

Giảm

II.1

Lao động

II.2

Mức đóng

Cộng giảm

Phần CQBHXH ghi:

…………
…………
………… Thời hạn từ:………… đến………

Cán bộ thu

Cán bộ sổ, thẻ

Cấp bậc, 

chức vụ, 

chức danh 

nghề, điều 

kiện, nơi 

làm việc

TN VK 

(%)

TN nghề 

(%)

Tổng số tờ 
khai:

Tổng số Sổ BHXH đề 
nghị cấp:

Tổng số thẻ BHYT đề 
nghị cấp:

background image

DANH SÁCH LAO ĐỘNG THAM GIA BHXH, BHYT

Số:…… tháng ….. năm …...

Mức đóng mới

Ghi chú

Tiền lương

Phụ cấp

CV

11

12

13

14

15

16

17

18

19

Phần Đơn vị ghi:

…….., ngày ….tháng…..năm…….

Người lập biểu

Thủ trưởng đơn vị

Từ tháng, 

năm

Đến 

tháng,năm

Không trả 

thẻ

Đã có sổ 

BHXH

TN VK 

(%)

TN nghề 

(%)

Mẫu D02-TS

(Ban hành kèm theo QĐ số: 1111/QĐ-BHXH

 Ngày 25/10/2011 của BHXH Việt Nam)

Mô tả tài liệu

Quy trình, biểu mẫu đầy đủ cho 1 nhân viên từ khi tuyển dụng đến khi nghỉ việc.

Bình luận

Tài liệu cùng bộ

0 trang
0
723
0 trang
0
442
0 trang
0
509

Bộ tài liệu liên quan

3 tài liệu
0
1322
10 tài liệu
0
4585

Bộ tài liệu liên quan

20/12/2018
3 tài liệu
0
1322
20/12/2018
10 tài liệu
0
4585