Tài liệu

18. Danh_sach_nguoi_lao_dong_de_nghi_huong_che_do_om_dau

20/12/2018
0 trang
0
0
background image

Tên cơ quan (đơn vị) ........................

Mẫu số: C66a-HD

Mã đơn vị:........................................

DANH SÁCH NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐỀ NGHỊ HƯỞNG CHẾ ĐỘ ỐM ĐAU

Tháng  ......... quý ...........   năm

Số hiệu tài khoản:....................................... mở tại: ................................................................
Tổng số lao động: ......................................Trong đó nữ: .........................................................
Tổng quỹ lương trong (tháng) quý:..........................................................................................

Số:.......................

S

T
T

Họ và tên

Số sổ

BHXH

Điều

kiện tính

hưởng

Tiền

lương tính

hưởng

BHXH

Thời gian

đóng

BHXH

Số đơn vị đề nghị

Ghi chú

Số ngày nghỉ

Số tiền

Trong

kỳ

Lũy kế

từ đầu

năm

A

B

C

D

1

2

3

4

5

E

I

Bản thân ốm 
ngắn ngày

1

...

II

Bản thân ốm dài 
ngày

1

...

III Con ốm

1

...

Tổng cộng

Ngày ....   tháng .... năm ....

Người lập

Kế toán trưởng

Thủ trưởng 

đơn vị

Mô tả tài liệu

Quy trình, biểu mẫu đầy đủ cho 1 nhân viên từ khi tuyển dụng đến khi nghỉ việc.

Bình luận

Tài liệu cùng bộ

0 trang
0
775
0 trang
0
476
0 trang
0
539

Bộ tài liệu liên quan

3 tài liệu
0
1411
10 tài liệu
0
4941

Bộ tài liệu liên quan

20/12/2018
3 tài liệu
0
1411
20/12/2018
10 tài liệu
0
4941