Tài liệu

18. Chinh sach nhan su cua cong ty TNHH dia oc Kim Long

21/11/2018
0 trang
0
0
background image

 

[

CHƢƠNG TRÌNH – CHÍNH SÁCH

] 

 

 

 

Chính sách lƣơng và phúc lợi của 

công tyTNHH địa ốc Kim Long 

 

 

“Con ngƣời là chìa khóa của thành công" – Nguồn nhân lực trong bộ máy CÔNG TY 
ĐỊA ỐC KIM LONG được xem là tài sản quý giá nhất. Do vậy, chúng tôi luôn quan tâm 
xây dựng đội ngũ Nhân viên kinh doanh và nhân viên KD chuyên nghiệp để đưa Công ty 
phát triển ngày càng vững mạnh. 
Công ty đánh giá khách quan, đúng mức về sự đóng góp của mỗi thành viên nhằm giúp 
Cán bộ -nhân viên kinh doanh (CB - NVKD) ý thức vai trò của mình trong việc hình 
thành văn hóa Công ty, không ngừng học tập, sáng tạo, cần cù và chính trực. Chính sách 
nhân sự luôn được cải tiến để CB - NVKD CÔNG TY KIM LONG có được môi trường 
làm việc tốt nhất: 
 
1. Môi trƣờng làm việc: 
 
- Công ty quan tâm đến điều kiện làm việc của CB - NVKD: bố trí nơi làm việc tiện nghi, 
thoáng mát, sạch sẽ; hỗ trợ tất cả về chi phí Marketing cho CB - NVKD 
- Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, luôn tạo điều kiện để mỗi CB - NVKD 
đều có cơ hội tự khẳng định, phát huy hết năng lực của bản thân. Trong công việc luôn có 
sự hỗ trợ hướng dẫn của cấp trên, sự phối hợp của đồng nghiệp và các bộ phận liên quan 
trên tinh thần vì sự phát triển chung của Công ty. 
 
2. Chính sách lao động: 
- Công ty thực hiện chế độ làm việc 49 tiếng/tuần. 
- Chế độ nghỉ Lễ, Phép và nghỉ khác tuân thủ theo qui định của Bộ luật lao động. 
- CB – NVKD CÔNG TY ĐỊA ỐC KIM LONG đến nơi làm việc phải mặc đồng phục 
theo qui định và nghiêm túc chấp hành kỷ luật Công ty, cụ thể như sau: 

·         Nêu cao tinh thần trách nhiệm, tính đoàn kết nội bộ để hoàn thành tốt mọi 
nhiệm vụ được giao. 
·         Tuân thủ tuyệt đối sự phân công công việc và điều động của cấp trên. 
·         Không được dùng danh nghĩa của Công ty để làm việc cá nhân. Nghiêm cấm 
các hành vi gian dối trong lao động và trong tác nghiệp dẫn đến thiệt hại về tài sản và 
lợi ích của Công ty. 
·         Nghiêm cấm mọi hình thức tiết lộ thông tin, tự ý mang tài liệu ra khỏi văn 
phòng làm việc hoặc cung cấp thông tin của Công ty ra bên ngoài khi chưa có sự 
đồng ý của cấp trên. 
·         Giữ bí mật kinh doanh của Công ty. 
·         Thu nhập của Cá nhân được căn cứ vào việc nhận xét đánh giá của cấp lãnh 
đạo trực tiếp và nhìn nhận của cấp trên, do vậy không được tiết lộ thu nhập của cá 
nhân. 
 

3. Tiền lƣơng: 

background image

 

[

CHƢƠNG TRÌNH – CHÍNH SÁCH

] 

 

 

 

- Chính sách lương xây dựng trên cơ sở công việc được giao và hiệu quả Công việc thực 
hiện. 
- Định kỳ trong năm, Công ty sẽ xem xét thực hiện công việc của CB - NVKD để làm cơ 
sở tăng lương thông qua việc nhận xét đánh giá của cấp lãnh đạo trực tiếp. 
- Ngoài tiền lương, Công ty xét thưởng về hoa hồng + thưởng nóng/sản phẫm thỏa đáng 
nhằm động viên khuyến khích tinh thần làm việc cho CB - NVKD: Thưởng Lễ, Tết và 
thưởng theo hiệu quả công việc. 
 
4. Bảo hiểm xã hội: 
- Thực hiện trích nộp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho người lao động theo qui định 
hiện hành. Các chế độ về thai sản, bảo hiểm tai nạn lao động, trợ cấp thôi việc theo đúng 
qui định của pháp luật. 
 
5. Đào tạo 
- Nhằm xây dựng đội ngũ nhân sự  Kinh doanh chuyên nghiệp trong công việc, có 
chuyên môn giỏi và đạo đức nghề nghiệp, hàng năm, Công ty xây dựng kế hoạch đào tạo 
phù hợp với chiến lược phát triển của Công ty. 

·         Đào tạo hội nhập: Nhân viên mới sẽ được tham gia chương trình đào tạo hội 
nhập hiểu rõ được quy định, quy trình, nội quy làm việc và môi trường, văn hóa của 
Công ty để nhanh chóng nắm bắt và hòa nhập nhanh nhất với công việc và đồng 
nghiệp. Tổ chức các buổi đào tạo về chuyên môn, kỹ thuật nghiệp vụ cho các Nhân 
viên kinh doanh mới. 
·         Đào tạo cán bộ quản lý: Đối với các nhân viên có tiềm năng phát triển sẽ 
được đề cử vào danh sách tiềm năng, được tham dự các buổi đào tạo bồi dưỡng về 
kỹ năng lãnh đạo, kỹ năng quản lý, lập kế hoạch, tổ chức công việc và các kỹ năng 
khác. 
·         Đào tạo nội bộ: Thường xuyên tổ chức đào tạo nội bộ. Chú trọng huấn luyện 
đào tạo nội bộ thực tế, cấp trên đào tạo cho cấp dưới, chuyên viên cấp cao đào tạo 
cho cấp thấp hơn để tiếp tục hoàn thiện và nâng cao nghiệp vụ. 
·         Đào tạo các kỹ năng mềm: Chú trọng đến công tác đào tạo các kỹ năng mềm 
như kỹ năng giao tiếp, kỹ năng thuyết trình, kỹ năng thương thảo, đàm phán…nhằm 
giúp CB - NVKD tự tin và thành công hơn trong công việc. 
 

6.  Phụ cấp và Phúc lợi 
 
6.1. Phụ cấp: 
- Công ty xây dựng đầy đủ các phụ cấp, tạo điều kiện để CB - NVKD hoàn thành tốt 
nhiệm vụ: phụ cấp bữa ăn, phụ cấp điện thoại, phụ cấp công tác, phụ cấp khác… 
 
6.2. Phúc lợi: 
Du lịch: Hàng năm Công ty tổ chức chuyến du lịch, nghỉ mát cho CB - NVKD nhằm tái 
tạo sức lao động, tạo sự đoàn kết gắn bó trong CB - NVKD Công ty. 
 

Mô tả tài liệu

Quy trình, biểu mẫu đầy đủ cho 1 nhân viên từ khi tuyển dụng đến khi nghỉ việc.

Bình luận

Tài liệu cùng bộ

0 trang
0
631

Bộ tài liệu liên quan

0 tài liệu
0
0

Bộ tài liệu liên quan

05/10/2018
0 tài liệu
0
0