Tài liệu

17 Quy trinh lap phieu thu chi tai phong ke toan

23/09/2018
0 trang
0
0
background image

    Số:….TTĐT/2016

CƠNG TY CỔ PHẦN TI CẤU TRC DOANH NGHIỆP VIỆT

Trụ sở: Tầng 1 tịa Sunrise Building 2, KĐT Si Đồng, Long Bin, H Nội   

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

                                                                                               H Nội, ngy ……. thng……năm 2016

QUY TRÌNH

LẬP PHIẾU THU CHI TẠI PHÒNG KẾ TOÁN

1. 1.

      

MỤC ĐÍCH :(Quy trình này được soạn thảo để làm gi ? giải quyết vấn đề gì ?)

-

Quy định các chứng từ cần thiết khi lập phiếu thu, chi nhằm đảm bảo sự thu chi, hợp pháp, những
chứng từ yêu cầu thanh toán không phù hợp với tiêu chuẩn kiểm tra sẽ được nhận biết và xử lý kịp
thời.

-

Lập phiếu thu, chi theo đúng chế độ kế toán......................................................................................

2. 2.

      

PHẠM VI ÁP DỤNG : 

(Quy trình này chi phối công việc của các phòng ban bộ phận nào ? 

liệt kê tất cả)

- Tất cả các phòng ban trong công ty........................................................................................................

3. 3.

      

ĐỊNH NGHĨA THUẬT NGỮ & TỪ VIẾT TẮT: (giải thích các thuật ngữ, các từ viết tắt sử dụng

trong quy trình này )

- HĐTC :

Hoá đơn tài chính

- GĐ

:

Giám Đốc

- TBP :

Trưởng bộ phận

- KTT :

Kế toán trưởng

- PNK :

Phiếu nhập kho

- HĐMB :

Hợp đồng mua bán

- KTTT :

Nhân viên kế toán

4. TÀI LIỆU THAM KHẢO : (Liệt kê các văn bản, tiêu chuẩn, quy định …, là cơ sở để soạn thảo quy 

trình này kể cả các quy trình khác trong hệ thống quản lý chất lượng)

-

Tiêu chuẩn ISO 9001 – 2000

-

Điều lệ tổ chức hoạt đọng Công ty cổ phần Long sơn

-

Các quy định về chế độ chi tiêu Tài chính trong Công ty .

background image

    Số:….TTĐT/2016

CƠNG TY CỔ PHẦN TI CẤU TRC DOANH NGHIỆP VIỆT

Trụ sở: Tầng 1 tịa Sunrise Building 2, KĐT Si Đồng, Long Bin, H Nội   

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

                                                                                               H Nội, ngy ……. thng……năm 2016

5. MÔ TẢ :
5.1. Lưu đồ
 

Công

đoạn

Trách nhiệm

thực hiện

Lưu đồ 

(sử dụng các ký hiệu theo quy ước )

Biểu mẫu áp dụng,

tài liệu liên quan

1

1

   
   
  

 

 NV

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Đề nghị thanh toán,
Đề nghi thu tiền
Phiếu đề xuất .
Chứng từ hoá đơn 
gốc có liên quan

2

2

   
   
  

 

 KTTT

Đề nghị thanh toán,
Đề nghi thu tiền
Phiếu đề xuất .
Chứng từ hoá đơn 
gốc có liên quan

3

3

   
   
  

 

 KTT, GĐ

Đề nghị thanh toán,
Đề nghi thu tiền
Phiếu đề xuất .
Chứng từ hoá đơn 
gốc có liên quan

4

4

   
   
  

 

 KTTT

Phiếu chi
Phiếu thu

5

5

   
   
  

 

 TQ

Phiếu chi
Phiếu thu

Chứng từ thanh 

toán

Kiểm tra, đối 

chiếu

Ký Duyệt

Phiếu chi, Phiếu 

thu

LƯU HỒ SƠ

Thu tiền , Chi tiền

background image

    Số:….TTĐT/2016

CƠNG TY CỔ PHẦN TI CẤU TRC DOANH NGHIỆP VIỆT

Trụ sở: Tầng 1 tịa Sunrise Building 2, KĐT Si Đồng, Long Bin, H Nội   

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

                                                                                               H Nội, ngy ……. thng……năm 2016

 
 
 

6

6

   
   
  

 

 KTTT, TQ

Đề nghị thanh toán,
Đề nghi thu tiền
Phiếu đề xuất .
Chứng từ hoá đơn 
gốc có liên quan
Phiếu chi, Phiếu 
thu.

 

Mô tả tài liệu

Quản trị kế toán, kiểm toán nội bộ, các quy trình kế toán, ma trận chức năng ...

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

18/09/2018
1 tài liệu
0
2338
18/09/2018
5 tài liệu
0
3270
18/09/2018
3 tài liệu
0
1842
18/09/2018
10 tài liệu
0
5890
18/09/2018
0 tài liệu
0
0
18/09/2018
5 tài liệu
0
3117
18/09/2018
5 tài liệu
0
2960
18/09/2018
0 tài liệu
0
0
18/09/2018
1 tài liệu
0
1001
18/09/2018
4 tài liệu
0
2880
18/09/2018
0 tài liệu
0
0
18/09/2018
6 tài liệu
0
8532
18/09/2018
10 tài liệu
0
5451
18/09/2018
0 tài liệu
0
0
18/09/2018
0 tài liệu
0
0
23/09/2018
0 tài liệu
0
0
23/09/2018
0 tài liệu
0
0
23/09/2018
10 tài liệu
0
5254