Tài liệu

17. Danh_sach_nguoi_lao_dong_de_nghi_huong_che_do_thai_san

20/12/2018
0 trang
0
0
background image

Tên cơ quan (đơn vị) ........................

Mẫu số: C67a-HD

Mã đơn vị:........................................

DANH SÁCH NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐỀ NGHỊ HƯỞNG CHẾ ĐỘ THAI SẢN

Tháng  ......... quý ...........   năm

Số hiệu tài khoản:....................................... mở tại: ..................................................................
Tổng số lao động: ......................................Trong đó nữ: .........................................................
Tổng quỹ lương trong (tháng) quý:..........................................................................................

Số:.......................

STT

Họ và tên

Số sổ

BHXH

Điều

kiện tính

hưởng

Tiền

lương tính

hưởng

BHXH

Thời gian

đóng BHXH

Số đơn vị đề nghị

Ghi chú

Số ngày nghỉ

Số

tiền

Trong

kỳ

Lũy kế

từ đầu

năm

A

B

C

D

1

2

3

4

5

E

I

Khám thai

1

...

II

Sảy nạo hút, thai 
chết lưu

1

...

III

Sinh con, nuôi con

1

...

IV

Thực hiện các biện
pháp tránh thai

1

...

Tổng cộng

Ngày ....   tháng .... năm ....

Người lập

Kế toán trưởng

Thủ trưởng đơn vị

Mô tả tài liệu

Quy trình, biểu mẫu đầy đủ cho 1 nhân viên từ khi tuyển dụng đến khi nghỉ việc.

Bình luận

Tài liệu cùng bộ

0 trang
0
771
0 trang
0
474
0 trang
0
538

Bộ tài liệu liên quan

3 tài liệu
0
1403
10 tài liệu
0
4913

Bộ tài liệu liên quan

20/12/2018
3 tài liệu
0
1403
20/12/2018
10 tài liệu
0
4913