Tài liệu

16 Tổng kết chương trình đào tạo năm

21/11/2018
0 trang
0
0
background image

KĐT

Trích yếu 
nội dung

Giảng viên

Đối

Hình thức
đào tạo

Thời gian 
dự kiến

Thời 
gian 
thực tế

Chi 
phí 
đào 
tạo

Kết quả tổ
chức (% 
thành 
công)

Kết quả 
học viên
(% đạt khá
trở lên)

Ghi chú

Số:…

TKCTĐTN/

2016

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn

                                                                                                           Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

TỔNG KẾT CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NĂM

background image

Hà nội, ngày …… tháng …… năm 2016
        GIÁM ĐỐC TT ĐÀO TẠO

Hà nội, Ngày …… tháng …… năm ……
                          Người lập

Mô tả tài liệu

Quy trình, biểu mẫu đầy đủ cho 1 nhân viên từ khi tuyển dụng đến khi nghỉ việc.

Bình luận

Tài liệu cùng bộ

0 trang
0
633

Bộ tài liệu liên quan

0 tài liệu
0
0

Bộ tài liệu liên quan

05/10/2018
0 tài liệu
0
0