Tài liệu

16 Quy trinh tinh luong va thanh toan luong theo tieu chuan ISO

23/09/2018
0 trang
0
0
background image

    Số:….TTĐT/2016

C NG TY CỔ PHẦN TI CẤU TRC DOANH NGHIỆP VIỆT

Ơ

Trụ sở: Tầng 1 tịa Sunrise Building 2, KĐT Si Đồng, Long Bin, H

Nội   

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web:

verco.vn 

                                                                                               H N i, ngy ……. thng……n m 2016

ă

QUY TRÌNH

TÍNH L

NG VÀ THANH TOÁN L

NG

ƯƠ

ƯƠ

1. 1.

      

M C ĐÍCH :

(Quy trình này 

c  so n  th o  

 làm gi ? gi i  quy t  v n  

 gì ?)

đư

đ

đ

-

Qui định các tài liệu,biểu mẫu theo dõi thời gian làm việc của nhân viên, công nhân..

-

Hệ thống đơn giá khoán sản phẩm cho các công đoạn áp dụng chế độ lương khoán .

-

Tính lương đúng , đủ , trả kịp thời cho nhân viên , công nhân trong công ty.

1. 2.

      

PH M VI ÁP D NG : 

(Quy trình này chi ph i công vi c c a các phòng ban b  ph n nào ? 

ệ ủ

ộ ậ

li t kê t t c )

ấ ả

-

Phòng Hành chính nhân sự

-

Chi nhánh 

-

Bộ phận Kho, Phân loại, Bốc xếp ,Đóng Gói 

2. 3.

      

Đ NH NGHĨA THU T NG  & T  VI T T T: 

(gi i thích các thu t ng , các t  vi t t t 

ừ ế ắ

s  d ng trong quy trình này )

ử ụ

- NV: nhân viên văn phòng 
- CN: công nhân
- KTTL: kế toán lao đông tiền lương 
- GĐ: giám đốc
- PHC: phòng hành chính
- KTT : Kế toán trưởng
- TBP : Trưởng bộ phận ( phòng )

4. TÀI LI U THAM KH O : 

(Li t kê các v n b n, tiêu chu n, quy  nh …, là c  s  

 so n th o 

ă ả

đị

ơ ở để ạ

quy trình này k  c  các quy trình khác trong h  th ng qu n lý ch t l

ng)

ể ả

ệ ố

ấ ượ

-

Giáo trình đào tạo ISO của Cty Tư vấn và Hỗ trợ TQM.

-

Bộ luật lao động .

-

Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Long sơn .

1

background image

    Số:….TTĐT/2016

C NG TY CỔ PHẦN TI CẤU TRC DOANH NGHIỆP VIỆT

Ơ

Trụ sở: Tầng 1 tịa Sunrise Building 2, KĐT Si Đồng, Long Bin, H

Nội   

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web:

verco.vn 

                                                                                               H N i, ngy ……. thng……n m 2016

ă

5. MÔ T  :

5.1. L u đồ tính l ng và thanh toán l ng :

ư

ươ

ươ

 

Côn

g

đo

n

Trách nhi m

th c hi n

L u đồ 

ư

(s  d ng các ký hi u theo quy 

c )

ử ụ

ướ

Bi u m u áp

d ng, tài li u

liên quan

1

  
  

  
  

 

 

TBP

Bảng chấm 
công 
Phiếu xác nhận 
sản phẩm công 
việc hoàn thành

2

  
  
  

  

 

 

 PHC

Bảng chấm 
công 
Phiếu xác nhận 
sản phẩm công 
việc hoàn thành

3

  
  
  

  

 

 

 KTTL

Bảng tính lương
thời gian
Bảng tính lương
sản phẩm

4

  
  

  
  

 KTT , GĐ

Bảng tính lương
thời gian

2

Chấm công 

Xác nhận sản 

phẩm , công việc 

hoàn thành 

Kiểm tra xác nhận

Tính toán

Kiểm tra, Ký duyệt

background image

    Số:….TTĐT/2016

C NG TY CỔ PHẦN TI CẤU TRC DOANH NGHIỆP VIỆT

Ơ

Trụ sở: Tầng 1 tịa Sunrise Building 2, KĐT Si Đồng, Long Bin, H

Nội   

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web:

verco.vn 

                                                                                               H N i, ngy ……. thng……n m 2016

ă

 

 

Bảng tính lương
sản phẩm

5

KTTL

Phiếu chi, Bảng 
tính lương thời 
gian,Bảng tính 
lương sản phẩm

6

  
  
  

  

 

 

TQ

 

Phiếu chi, Bảng 
tính lương thời 
gian,Bảng tính 
lương sản phẩm

7

KTTL, TQ

Phiếu chi, Bảng 
tính lương thời 
gian,Bảng tính 
lương sản phẩm

3

Thanh toán lương

Lưu hồ sơ

Phiếu chi

Mô tả tài liệu

Quản trị kế toán, kiểm toán nội bộ, các quy trình kế toán, ma trận chức năng ...

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

18/09/2018
1 tài liệu
0
2875
18/09/2018
5 tài liệu
0
3559
18/09/2018
3 tài liệu
0
2037
18/09/2018
10 tài liệu
0
6582
18/09/2018
0 tài liệu
0
0
18/09/2018
5 tài liệu
0
3460
18/09/2018
5 tài liệu
0
3248
18/09/2018
0 tài liệu
0
0
18/09/2018
1 tài liệu
0
1101
18/09/2018
4 tài liệu
0
3196
18/09/2018
0 tài liệu
0
0
18/09/2018
6 tài liệu
0
9482
23/09/2018
0 tài liệu
0
0
23/09/2018
0 tài liệu
0
0
23/09/2018
10 tài liệu
0
5839
18/09/2018
10 tài liệu
0
5998
18/09/2018
0 tài liệu
0
0
18/09/2018
0 tài liệu
0
0