Tài liệu

16. Don_de_nghi

20/12/2018
0 trang
0
0
background image

Mẫu số: D01-TS

(Ban hành kèm theo QĐ số: 1111/QĐ-BHXH

 Ngày 25/10/2011 của BHXH Việt Nam)

CỘNG HÒA XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN ĐỀ NGHỊ

Kính gửi: Bảo hiểm xã hội.............................................

- Tôi tên là 

(viết chữ in hoa có dấu)

:....................................................................

- Mã số quản lý:...........................................................................................
- Ngày tháng năm sinh: ......../......../.................., Giới tính:..........................
- CMT số:..........................., nơi cấp:..................., ngày cấp: ...../...../...........
- Đơn vị:........................................................................................................
Nội dung:

.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
Hồ sơ gửi kèm:
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................

Tôi xin cam đoan những nội dung trên là đúng sự thật và xin chịu hoàn

toàn trách nhiệm trước pháp luật.

................, ngày ..... tháng ..... năm ...........

Người đề nghị

(ký, ghi rõ họ tên)

Mô tả tài liệu

Quy trình, biểu mẫu đầy đủ cho 1 nhân viên từ khi tuyển dụng đến khi nghỉ việc.

Bình luận

Tài liệu cùng bộ

0 trang
0
723
0 trang
0
509

Bộ tài liệu liên quan

3 tài liệu
0
1322
10 tài liệu
0
4585

Bộ tài liệu liên quan

20/12/2018
3 tài liệu
0
1322
20/12/2018
10 tài liệu
0
4585