Tài liệu

16. Bang danh gia ket qua thu viec

20/12/2018
0 trang
0
0
background image

CÔNG TY …………..
Phòng Nhân sự (HR Dept)

BẢNG ĐÁNH GIÁ SAU THỜI GIAN THỬ VIỆC

(ASSESSMENT FORM AFTER THE TRIAL PERIOD)

Họ tên 

(Full-name)

: 

Bộ phận 

(Dept)

:

Chức vụ 

(Job title)

:

Ngày nhận việc 

(Available date)

:

Người quản lý trực tiếp 

(Direct Manager)

:                                        Chức vụ 

(Job title)

A. CÔNG VIỆC HIỆN TẠI ĐANG THỰC HIỆN (Xếp theo thứ tự ưu tiên) 

(Current working 

assignments – Order of priority)

:

STT

(No.)

CÔNG VIỆC CHÍNH 

(Main Assignments)

CÔNG VIỆC PHỤ

(Secondary Assignments)

1.

2.

3.

4.

5.

B. CẤP QUẢN LÝ TRỰC TIẾP ĐÁNH GIÁ (Điểm số tối đa là 10 điểm) 

(Assessment of the direct 

manager – Maximum point is 10)

:

STT

(No.)

SO VỚI YÊU CẦU CÔNG VIỆC 

(Compare with work requirement)

PHẦN ĐÁNH GIÁ 

(Assessment)

ĐIỂM SỐ

(Points)

1

Tính phức tạp 

(Complex)

2

Khối lượng công việc (Số giờ làm việc 
trong ngày) 

(Workload – Amount of working hour in a day)

3

Tính sáng tạo, linh động 

(Creative, lively)

4

Tính phối hợp, tổ chức 

(Co-ordinate, organized)

5

Tinh thần trách nhiệm 

(Sense of Responsibility)

6

Tính kỷ luật 

(Disciplinary)

7

Kết quả đạt được 

(Achieved results)

8

Kinh nghiệm giải quyết 

(Experiences of solution)

9

Kỹ năng chuyên môn 

(Professional skills)

HSLAWS – Văn phòng Luật sư Nam Hà Nội

1

Văn phòng Luật sư Nam Hà Nội

Số 901 - Tầng 9 - Tháp A - Hà Thành Plaza - 102 Thái Thịnh - Đống Đa - Hà Nội.

Tel: 04 3538 0666 - Fax: 04 3538 0524 - Hotline: 090 574 6666 - Email

hslaw@hslaw.vn

 - Web: http://www.hslaw.vn

background image

10

Khả năng quản lý điều hành 

(Ability to manage, control)

TỔNG ĐIỂM TỐI ĐA (Nếu đánh giá toàn bộ các chỉ tiêu): 100 

(Total of maximum point – Assessment of all criteria: 100)

XẾP LOẠI 

(Rank):

Ghi chú: Chỉ tiêu nào không có trong yêu cầu công việc thì không cần đánh giá (kết quả chỉ tính trên 
các chỉ tiêu yêu cầu)

(Notes: The criterion that is not required will not be assessed – The result is only depend on required criteria)

XẾP LOẠI:

XUẤT SẮC : 81% ≤ X ≤ 100%

T.BÌNH: 51%≤ X ≤ 60%

  (Rank)

 

(Excellent)

(Average)

GIỎI

: 71% ≤ X ≤ 80%

YẾU: X≤ 50%

(Good)

(Bad)

KHÁ

: 61% ≤ X ≤ 70%

(Fair)

C. PHẦN NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ VÀ ĐỀ XUẤT CỦA CẤP QUẢN LÝ 

(Comments, Assessments and Proposals of Manager):

1. Đánh giá chung 

(Overall Assessments):

MẶT TÍCH CỰC 

(Strengths)

MẶT HẠN CHẾ 

(Weakness)

TRIỂN VỌNG 

(Prospects)

2. Đề xuất 

(Proposals):

MẶT TÍCH CỰC 

(Strengths)

MẶT HẠN CHẾ 

(Weakness)

TRIỂN VỌNG 

(Prospects)

D. Ý KIẾN NHÂN VIÊN ĐƯỢC ĐÁNH GIÁ 

(Opinions of Trial Staff):

MẶT TÍCH CỰC 

(Strengths)

MẶT HẠN CHẾ 

(Weakness)

TRIỂN VỌNG 

(Prospects)

E. Ý KIẾN PHÒNG NHÂN SỰ 

(Comments of HR Department):

MẶT TÍCH CỰC 

(Strengths)

MẶT HẠN CHẾ 

(Weakness)

TRIỂN VỌNG 

(Prospects)

HSLAWS – Văn phòng Luật sư Nam Hà Nội

2

Văn phòng Luật sư Nam Hà Nội

Số 901 - Tầng 9 - Tháp A - Hà Thành Plaza - 102 Thái Thịnh - Đống Đa - Hà Nội.

Tel: 04 3538 0666 - Fax: 04 3538 0524 - Hotline: 090 574 6666 - Email

hslaw@hslaw.vn

 - Web: http://www.hslaw.vn

background image

F. XÉT DUYỆT BAN GIÁM ĐỐC 

(Approval of Board of General Manager):

MẶT TÍCH CỰC 

(Strengths)

MẶT HẠN CHẾ 

(Weakness)

TRIỂN VỌNG 

(Prospects)

HSLAWS – Văn phòng Luật sư Nam Hà Nội

3

Văn phòng Luật sư Nam Hà Nội

Số 901 - Tầng 9 - Tháp A - Hà Thành Plaza - 102 Thái Thịnh - Đống Đa - Hà Nội.

Tel: 04 3538 0666 - Fax: 04 3538 0524 - Hotline: 090 574 6666 - Email

hslaw@hslaw.vn

 - Web: http://www.hslaw.vn

Mô tả tài liệu

Quy trình, biểu mẫu đầy đủ cho 1 nhân viên từ khi tuyển dụng đến khi nghỉ việc.

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

20/12/2018
10 tài liệu
0
4331
20/12/2018
3 tài liệu
0
1403