Tài liệu

15. Don_de_nghi_chuyen_noi_nhan_luong_huu_tro_cap_BHXH_hang_thang

20/12/2018
0 trang
0
0
background image

Mẫu số 16-HSB

Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt nam

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

----------

ĐƠN ĐỀ NGHỊ

CHUYỂN NƠI NHẬN LƯƠNG HƯU, TRỢ CẤP

BHXH HÀNG THÁNG

Kính gửi: Bảo hiểm xã hội tỉnh (thành phố)..........................

 

Tên tôi là:................................................... sinh ngày ...........tháng ........ năm ............
Địa chỉ nơi hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng trước khi di 
chuyển: ................................................................................................................................
Chế độ đã được hưởng :.........................................................................................
Số giấy chứng nhận hưởng hưu trí hoặc trợ cấp BHXH: ......................................
Tôi làm đơn này đề nghị Bảo hiểm xã hội tỉnh, thành phố ................ .................
giải quyết cho tôi được chuyển đến hưởng lương hưu (trợ cấp BHXH) hàng tháng tại nơi 
cư trú mới:............................................................ ......................................................
.............................................................................................................................................
..........................................................................................................................................

..........,ngày ......... tháng ..... năm.........

     ..........,ngày ......... tháng ..... năm.........

Xác nhận của chính quyền

Người làm đơn

địa phương nơi cư trú mới (1)
(Ký, đóng dấu)

(Ký, ghi rõ họ tên)

Ghi chú: (1) Ủy ban nhân dân xã, phường nơi cư trú mới xác nhận. Trường hợp có bản sao hộ 
khẩu thường trú hoặc bản sao giấy đăng ký tạm trú nơi cư trú mới đính kèm thì không cần xác 
nhận của chính quyền địa phương

Mô tả tài liệu

Quy trình, biểu mẫu đầy đủ cho 1 nhân viên từ khi tuyển dụng đến khi nghỉ việc.

Bình luận

Tài liệu cùng bộ

0 trang
0
724
0 trang
0
442
0 trang
0
509

Bộ tài liệu liên quan

3 tài liệu
0
1322
10 tài liệu
0
4585

Bộ tài liệu liên quan

20/12/2018
3 tài liệu
0
1322
20/12/2018
10 tài liệu
0
4585