Tài liệu

15 Bảng cam kết bảo mật tiền lương

21/11/2018
0 trang
0
0
background image

 Số:….BCK/2017

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

          Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội

         Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn

                                          Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2017

BẢN CAM KẾT 

(COMMITMENT FORM)

( V/v Bảo mật tiền lương – Salary Security )

Tôi đứng tên dưới đây là (My name’s): .........................................................................................

Hiện đang đảm nhận vị trí (Current Job title):...............................................................................

Thuộc bộ phận (Dept.):...................................................................................................................

Ngày nhận việc tại công ty (Date of Start working): .....................................................................

Số   CMND  (ID   Card   No.):   ……………   cấp   ngày  (Date   of   issue)…tháng   …   năm   2016

tại (At):............................................................................................................................................

Địa chỉ thường trú  (Permanent Address): .....................................................................................

Địa chỉ tạm trú (Temporary Address): ...........................................................................................

Số điện thọai liên lạc (Contact Phone): .........................................................................................

Tôi xin cam kết trước Ban Tổng Giám Đốc Công ty Cổ ................về việc thực hiện tốt yêu cầu sau (I pledge with

the Board of General Manager of Southern Kinh Do Corporation to abide the following):

     Kể từ ngày hôm nay và trở về sau, theo yêu cầu của Công ty, cá nhân phải đảm bảo được tính bảo mật tiền lương

của mình. Cam kết không tiết lộ hoặc thăm hỏi tiền lương của bất kỳ đồng nghiệp nào. Nếu bị phát hiện, mọi cá

nhân liên quan sẽ bị xử lý kỷ luật bằng việc hạ bậc  lương (tùy theo mức độ vi phạm).

(From now on, as company’s request, I pledge to keep my salary in secret, do not reveal mine or ask the colleague

about his/her salary. If being discovered the break, every involved person will be reduced to a lower salary rank

according to 

broken degree

)

                                                                           Hà nội, ngày ……. tháng ……..năm 2017

                                                         Người cam kết 

                                                         (Form filler) 

Mô tả tài liệu

Quy trình tuyển dụng bao gồm mẫu biểu các bước tuyển dụng, hệ thống các bài test tuyển dụng và hướng dẫn hoạch định nhân sự.

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

23/09/2018
0 tài liệu
0
0
23/09/2018
10 tài liệu
0
5351