Tài liệu

14.1 De thi ngan hang

21/11/2018
0 trang
0
0
background image

VERCO.JSC                       CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

                                                 

                                            Trụ sở : Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội

                                              Điện thoại: 0438.533 533 – Fax: 0436.525 808 – Web: verco.vn

Số:……………

               Hà Nội, ngày…….tháng……..năm 2017

ĐỀ THI NGÂN HÀNG

Đề bài 1: Một dự án có số liệu như sau: đầu tư vào tai sản cố định 990tr.trong đó vay NH 600tr, ls 10% 
năm.Gố được trả đều trong 3 năm lãi trả cùng nợ gốc.Đầu tư vào TSLĐ 200tr, ls 9%/năm
  Khi DA đi vào hoạt động tạo DT ngay từ năm 1.DT là 1200tr qua các năm.CPhí chưa gồm lãi vay và 
KH là 700tr.XĐinh NPV biết rằng giá trị thanh lý cuối kỳ =0.TNDN 25%.DN thực hiện KH đều.thời gian
DA là 3 năm.

                                                                                   BG:
    1.XĐ mức KH:
KH = (nguyên giá TSCĐ-thanh lý cuối kỳ)/thời gian SD = 990/3 = 330
    2.Lãi vay:
LÃi vay NH: 200*9% = 18tr
Lãi vay trung dài hạn:

                       Năm               1               2               3
                       Dư ĐK           600          400            200
                       TV:  gốc         200         200             200
                               lãi           60           40               20 
                        Dư CK           400          200              0
    3.XĐ KQKD qua các năm:
                        Năm                                     1                      2                        3
                        DT                                      1200                 1200                  1200
                        CP: 
                             cp                                    700                   700                   700
                             kh                                    330                   330                   330
                             lv NH                                  18                    18                     18
                             LV trung dài hạn                  60                    40                     20
                        LNTT                                       92                   112                   132
                        TNDN                                      23                     28                     33
                        LNST                                       69                     84                    99

NPV = [(330+69)/1.1 + (330+84)/1.1^2 + (330+99+200)/1.1^3]-1190 = -12.55tr
                                                              _________________________________

Đề bài 2: Một DAĐt có số liệu sau: tổng vốn ĐT 200tr,trong đó TSCĐ 180tr, TSLD 20tr
DN đề nghị NH cho vay 80tr trung dài hạn ls 10%/năm.Gốc được trả đều trong 4 năm.LV được trả cùng 
với gốc.Khi DA đi vào HĐ tạo Dt ngay từ năm đầu, DT qua các năm là 90tr.Chi phí chưa gồm KH và lãi 
là 30tr. XĐ NPV biết thời gian của DA là 5 năm.DN thực hiện KH đều.giá trị TS thanh lý cuôi kỳ băng 0.
                                                                             BG:
    1. Xđ MKH hàng năm = (nguyên giá TSCĐ - giá trị thanh lý)/ thời gian SD = 180/5 = 36 tr
    2. XĐ lãi vay qua các năm:

background image

                     Năm                     1              2            3           4
                     Dư ĐK                 80             60          40         20
                     TV   gốc               20             20          20         20 
                            lãi                  8               6            4           2
                      Dư CK                60             40           20          0
    3.XĐ KQKD qua các năm:
 
                                   Năm                       1               2           3           4           5
                                   DT                         90             90          90         90         90
                                   CP                         30            30           30         30         30
                                   KH                         36             36           36         36         36
                                   LV                           8               6            4           2           0
                                   LNTT                       16            18           20          22         24
                                   TNDN                      4             4.5           5            5.5         6
                                   TNST                      12            13.5         15         16.5        18

                    NPV = [(36+12)/1.1 + (36+13.5)/1.1^2 + (36+15)/1.1^3 + +(36+16.5)/1.1^4 + 
(36+18+20)/1.1^5]-200 = 4.65

Mô tả tài liệu

Quy trình tuyển dụng bao gồm mẫu biểu các bước tuyển dụng, hệ thống các bài test tuyển dụng và hướng dẫn hoạch định nhân sự.

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

Bộ tài liệu liên quan

23/09/2018
0 tài liệu
0
0
23/09/2018
0 tài liệu
0
0
23/09/2018
0 tài liệu
0
0
23/09/2018
10 tài liệu
0
4159