Tài liệu

14 Quy che kiem toan noi bo

23/09/2018
0 trang
0
0
background image

    Số:….TTĐT/2016

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội   

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

                                                                                               Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG KIỂM TOÁN NỘI BỘ

  
4. NỘI DUNG QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG TỔ KIỂM TOÁN NỘI BỘ:

4.1. CHƯƠNG I: NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG

Điều 1:   Tổ Kiểm toán nội bộ là bộ phận trực thuộc và giúp Giám đốc kiểm tra và đánh

giá hệ thống kiểm soát toán nội bộ tại Công ty và các đơn vị trực thuộc (bao
gồm cả hệ thống kế toán); kiểm tra và xác nhận độ tin cậy của thông tin tài
chính, báo cáo kế toán quản trị (gọi chung là báo cáo) trước khi trình ký duyệt;
kiểm tra sự tuân thủ luật pháp, quy định của nhà nước và của Công ty; qua đó
phát hiện các sơ hở, yếu kém và đề xuất biện pháp cải tiến.

Điều 2:     Trách nhiệm của bộ phận trong Công ty là căn cứ trên quyền hạn và trách nhiệm của

mình để tổ chức và thực hiện công tác kiểm soát nội bộ trong đơn vị mình một cách
hữu hiệu, hiệu quả và bảo đảm phù hợp với các chính sách chung của Công ty. Bên
cạnh đó, cần phải tổ chức và hoàn thiện công tác kế toán và lập báo cáo kịp thời.
Trưởng bộ phận chịu trách nhiệm về tính chính xác và đáng tin cậy của báo cáo.

4.2 CHƯƠNG II: 

 

 NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN CỦA TỔ KIỂM TOÁN NỘI BỘ

Điều 3:     Tổ Kiểm toán nội bộ có nhiệm vụ:

1. Xây dựng chương trình kiểm toán hàng năm, trình Giám đốc phê duyệt.

2. Tổ chức thực hiện chương trình kiểm toán đã được phê duyệt và những nhiệm vụ kiểm

toán đặc biệt do Giám đốc yêu cầu. Báo cáo định kỳ cho Giám đốc về việc thực hiện
chương trình kiểm toán.

3. Quản lý nhân sự, trang thiết bị và chi phí của bộ phận theo quy định chung của Công ty

và bảo đảm sử dụng tiết kiệm và hiệu quả. Tổ chức đào tạo và huấn luyện kiểm toán
viên để không ngừng nâng cao trình độ nghiệp vụ và năng lực công tác.

Điều 4:     Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Tổ Kiểm toán nội bộ có 

       trách nhiệm và quyền hạn như sau:

1. Tuân thủ pháp luật, các quy định của nhà nước liên quan.

2. Duy trì sự khách quan, độc lập và trung thực trong quá trình kiểm toán.

background image

3. Bảo mật các thông tin thu thập được trong quá trình kiểm toán theo quy định của nhà nước và

của Công ty.

4. Yêu cầu tất cả các cá nhân, bộ phận  trong Công ty cung cấp tài liệu, thông tin phục vụ cho

quá trình kiểm toán và tạo điều kiện để hoàn thành nhiệm vụ.

5. Đề nghị trưng tập cán bộ nhân viên từ các bộ phận khác trong Công ty hoặc thuê chuyên gia

để thực hiện kiểm toán khi cần thiết.

6. Chịu trách nhiệm trước Giám đốc về chất lượng công tác kiểm toán và sự trung thực của báo

cáo kiểm toán.

4.3.

CHƯƠNG III: 

 

 CƠ CẤU TỔ CHỨC TỔ KIỂM TOÁN NỘI BỘ : (Tổ KTNB)

Điều 5:     Đứng đầu Tổ KTNB là Tổ Tổ trưởng Tổ KTNB do Giám đốc bổ nhiệm, chịu trách

nhiệm trước Giám đốc về toàn bộ công tác kiểm toán nội bộ.

Điều 6:   Tổ Tổ trưởng Tổ KTNB có trách nhiệm tổ chức nhân sự trong Tổ Kiểm toán nội bộ và

đề nghị tuyển dụng, đề bạt, khen thưởng, kỷ luật nhân viên theo quy định chung của
Công ty.

4.4.

CHƯƠNG IV : 

 

 TRÌNH TỰ KIỂM TOÁN

Điều 7:     Việc ra quyết định kiểm toán phải dựa trên các căn cứ sau:

 Chương trình kiểm toán hàng năm đã được Giám đốc phê duyệt.
 Những nhiệm vụ kiểm toán đặc biệt do Giám đốc giao.

Điều 8:    Tổ Tổ trưởng Tổ Kiểm toán nội bộ ra quyết định kiểm toán. Quyết định kiểm toán phải

ghi rõ mục đích, phạm vi, đối tượng, thời hạn kiểm toán và các kiểm toán viên thực
hiện. Những trường hợp điều chỉnh hay bổ sung những nội dung trên, cần có văn bản
của Tổ Tổ trưởng Tổ Kiểm toán nội bộ và gửi cho đối tượng kiểm toán cũng như các
bộ phận có liên quan.

Điều 9:     Mỗi cuộc kiểm toán được tiến hành theo các bước:
 Chuẩn bị kiểm toán.
 Thực hiện kiểm toán.
 Báo cáo kiểm toán.
 Theo dõi sau kiểm toán.
Điều 10:    Chuẩn bị kiểm toán là những công việc chuẩn bị trước khi đến đối tượng kiểm toán,

bao gồm việc xác định mục đích và phạm vi kiểm toán, tìm hiểu ban đầu về đối tượng
kiểm toán, tổ chức lực lượng kiểm toán, lập kế hoạch sơ khởi và ra quyết định kiểm
toán.

background image

Điều 11:  Thực hiện kiểm toán là những công việc tiến hành tại đối tượng kiểm toán để thu nhập

bằng chứng làm cơ sở cho kết luận kiểm toán, bao gồm việc khảo sát cơ bản về đối
tượng kiểm toán, tìm hiểu và đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ, tiến hành các thử
nghiệm mở rộng (nếu cần thiết) và xử lý các phát hiện kiểm toán. Việc xử lý phát hiện
kiểm toán cần nêu rõ thực trạng, đối chiếu với tiêu chuẩn, đánh giá hậu quả, phân tích
nguyên nhân và đưa ra kiến nghị thích hợp.

Điều 12:  Báo cáo kiểm toán là văn bản trình bày những nội dung cơ bản của cuộc kiểm toán, bao

gồm mục đích và phạm vi kiểm toán, các phát hiện kiểm toán cũng như các kiến nghị
cần thiết. Báo cáo kiểm toán nội bộ do Tổ trưởng Tổ Kiểm toán nội bộ ký và chịu
trách nhiệm.

Báo cáo kiểm toán được gửi đến đối tượng kiểm toán, Hội Đồng Quản Trị,

Ban kiểm soát, Giám đốc và các bộ phận có thẩm quyền hoặc trách nhiệm đối
với đối tượng kiểm toán. Tổ trưởng Tổ Kiểm toán nội bộ chịu trách nhiệm về
việc lập và phát hành báo cáo kiểm toán đến những nơi thích hợp, trừ những
trường hợp đặc biệt do Giám đốc quyết định.

Trưởng bộ phận được kiểm toán có trách nhiệm trả lời bằng văn bản đối với các nội

dung được nêu trong báo cáo kiểm toán trong vòng 15 ngày kể từ khi nhận báo cáo
kiểm toán. Văn bản trả lời được gửi tới các cá nhân và đơn vị được gửi báo cáo kiểm
toán.

Điều 13:  Theo dõi sau kiểm toán là những công việc theo dõi các sửa chữa của đối tượng kiểm

toán và đánh giá kết quả của các hoạt động này, bao gồm cả việc phúc tra và ra báo
cáo theo dõi sau kiểm toán.

Việc xem xét các kiến nghị của Tổ Kiểm toán nội bộ, lựa chọn và thực hiện

các biện pháp sửa chữa thích hợp là trách nhiệm của Trưởng bộ phận được kiểm
toán. Tổ Kiểm toán nội bộ có trách nhiệm theo dõi để ghi nhận các hoạt động
sửa chữa (nếu có) và đánh giá kết quả của chúng. Nếu Trưởng bộ phận được
kiểm toán và các bộ phận có liên quan xét thấy không cần thiết phải có hoạt
động sửa chữa các vấn đề được nêu trong báo cáo kiểm toán thì cần phải xem
xét mọi rủi ro có thể xảy ra và chịu trách nhiệm về việc không có những biện
pháp sửa chữa thích hợp trong phạm vi quyền hạn của mình.

Điều 14:  Tổ trưởng Tổ Kiểm toán nội bộ có trách nhiệm tổ chức hồ sơ kiểm toán thích hợp để ghi

chép về các công việc kiểm toán viên đã thực hiện, các bằng chứng thu thập được làm
cơ sở cho kết luận kiểm toán. Hồ sơ kiểm toán cần được lưu trữ và bảo quản an toàn
và bảo mật. Hồ sơ kiểm toán thuộc quyền quản lý của Tổ Kiểm toán nội bộ, các bộ
phận liên quan muốn xem xét hồ sơ kiểm toán phải được sự chấp thuận của Tổ trưởng
Tổ Kiểm toán nội bộ. Những đơn vị bên ngoài muốn được xem xét hồ sơ kiểm toán
phải được sự chấp thuận của Giám đốc.

Mô tả tài liệu

Quản trị kế toán, kiểm toán nội bộ, các quy trình kế toán, ma trận chức năng ...

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

18/09/2018
1 tài liệu
0
2849
18/09/2018
5 tài liệu
0
3542
18/09/2018
3 tài liệu
0
2026
18/09/2018
10 tài liệu
0
6534
18/09/2018
0 tài liệu
0
0
18/09/2018
5 tài liệu
0
3441
18/09/2018
5 tài liệu
0
3233
18/09/2018
0 tài liệu
0
0
18/09/2018
1 tài liệu
0
1098
18/09/2018
4 tài liệu
0
3174
18/09/2018
0 tài liệu
0
0
18/09/2018
6 tài liệu
0
9426
23/09/2018
0 tài liệu
0
0
23/09/2018
0 tài liệu
0
0
23/09/2018
10 tài liệu
0
5797
18/09/2018
10 tài liệu
0
5970
18/09/2018
0 tài liệu
0
0
18/09/2018
0 tài liệu
0
0