Tài liệu

14 Quan ly chat luong kiem toan noi bo

23/09/2018
0 trang
0
0
background image

    Số:….TTĐT/2016

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội   

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

                                                                                               Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG KIỂM TOÁN NỘI BỘ

1. Quản lý chất lượng kiểm toán nội bộ nhằm đảm bảo các công việc được thực hiện

đạt yêu cầu của chuẩn mực và các phương pháp được xây dựng cho kiểm toán nội bộ được bộ

phận kiểm toán nội bộ thực hiện. Để đảm bảo đạt chất lượng cao, kiểm toán nội bộ có hai cấp

độ quản lý chất lượng công việc đó là:

a) Quản lý chất lượng từng cuộc kiểm toán.

b) Quản lý chất lượng của bộ phận.

2. Các thủ tục quản lý chất lượng kiểm toán nội bộ:

2.1. Quản lý và soát xét chất lượng một cuộc kiểm toán:

a) Trưởng Nhóm kiểm toán và Trưởng Phòng phụ trách thực hiện việc soát xét lại

nhằm đảm bảo tính hoàn chỉnh của công việc, tính nhất quán và tính toàn diện của cuộc kiểm

toán phù hợp với kế hoạch kiểm toán. 

b) Các thủ tục soát xét được thiết kế nhằm đảm bảo chất lượng và đảm bảo rằng kế

hoạch kiểm toán đã được thực hiện một cách hoàn chỉnh. 

c) Việc soát xét chú trọng vào công việc được giao cho các nhân viên kiểm toán nội bộ

thực hiện. 

d) Trưởng phòng phụ trách thực hiện soát xét tổng hợp nhằm đảm bảo rằng những khía

cạnh chủ yếu của từng cuộc kiểm toán đã được hoàn chỉnh và thực hiện đúng với kế hoạch

kiểm toán.

đ) Trưởng nhóm kiểm toán thực hiện soát xét công việc nhằm đảm bảo rằng: 

background image

    Số:….TTĐT/2016

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội   

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

                                                                                               Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

- Công việc đã được hoàn thành theo đúng kế hoạch kiểm toán và yêu cầu đề ra.

- Công việc được thực hiện và kết quả đạt được đã được đưa vào hồ sơ kiểm toán một

cách đầy đủ.

- Giấy tờ làm việc chứng minh và ghi chép cho các kết luận được đưa ra.

- Toàn bộ những vấn đề kiểm toán trọng yếu đã được xử lý và phản ánh kết quả kiểm

toán.

- Mục tiêu của các thủ tục kiểm toán đã đạt được.

- Các kết luận đưa ra có tính nhất quán với kết quả công việc thực hiện và thống nhất

với ý kiến kiểm toán.

2.2 Chỉ đạo kiểm toán:

Lãnh đạo kiểm toán nội bộ cấp trên cần phải quan tâm, chỉ đạo các Nhân viên kiểm

toán của mình trong quá trình thực thi công việc, nội dung chỉ đạo bao gồm:

a) Thông báo cho nhân viên kiểm toán nội bộ cấp dưới về trách nhiệm của họ và mục

tiêu của các thủ tục họ chuẩn bị thực hiện. 

b) Thông báo những vấn đề liên quan đến đơn vị được kiểm toán và những vấn đề liên

quan đến kế toán hoặc kiểm toán có khả năng phát sinh gây ảnh hưởng đến bản chất, thời gian và

phạm vi của các thủ tục kiểm toán mà các nhân viên này đang thực hiện.

c) Kế hoạch kiểm toán (trong đó có kế hoạch về thời gian và kế hoạch kiểm toán tổng

thể) là một công cụ quan trọng phục vụ cho chương trình kiểm toán. 

2.3. Giám sát kiểm toán:

Trưởng nhóm kiểm toán chịu trách nhiệm giám sát hàng ngày đối với cuộc kiểm toán.

Công việc này bao gồm:

background image

    Số:….TTĐT/2016

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội   

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

                                                                                               Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

a) Việc giám sát tiến độ kiểm toán nhằm xác định xem nhân viên kiểm toán nội bộ cấp

dưới có đủ các kỹ năng và năng lực cần thiết để thực hiện nhiệm vụ được giao hay không và

cũng nhằm đảm bảo rằng công việc được thực hiện theo đúng kế hoạch kiểm toán.

b) Giám sát tiến độ kiểm toán cũng đảm bảo rằng đã nắm bắt được những vấn đề quan

trọng phát sinh trong quá trình kiểm toán thông qua việc đánh giá những nội dung quan trọng

và chỉnh sửa kế hoạch kiểm toán.

2.4. Quản lý chất lượng của Trưởng kiểm toán nội bộ:

a) Trưởng kiểm toán nội bộ chịu trách nhiệm xây dựng và duy trì chương trình quản lý

chất lượng bao trùm toàn bộ các khía cạnh của bộ phận kiểm toán nội bộ đồng thời thực hiện

giám sát thường xuyên tính hiệu quả của chương trình kiểm toán. 

b) Chương trình kiểm toán cần được thiết kế để trợ giúp kiểm toán nội bộ đóng góp giá

trị tăng thêm và cải tiến hoạt động của doanh nghiệp và nhằm đảm bảo rằng kiểm toán nội bộ

thực hiện công việc đạt mong muốn của Hội đồng quản trị và hoạt động tuân thủ các quy định.

c) Bộ phận kiểm toán nội bộ cần áp dụng một quy trình giám sát và đánh giá tính hiệu

quả tổng thể của chương trình quản lý chất lượng. Quy trình cần bao gồm cả công tác đánh giá

nội bộ và đánh giá độc lập và đánh giá nội bộ bao gồm:

- Soát xét thường xuyên hoạt động của kiểm toán nội bộ.

- Soát xét định kỳ thông qua việc tự đánh giá hoặc người khác trong tổ chức có kiến thức về

thực hành kiểm toán nội bộ đánh giá.

- Đánh giá độc lập, như soát xét quản lý chất lượng, cần được thực hiện ít nhất 5 năm

một lần, bởi chuyên gia soát xét độc lập có trình độ hoặc một nhóm soát xét từ một tổ chức bên

ngoài. 

Mô tả tài liệu

Quản trị kế toán, kiểm toán nội bộ, các quy trình kế toán, ma trận chức năng ...

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

23/09/2018
10 tài liệu
0
5911