Tài liệu

14 Phiếu đánh giá chất lượng học viên

21/11/2018
0 trang
0
0
background image

Giảng viên thực hiện: ……………………

Môn học:  ……………………………

Khóa đào tạo: ……………………………

Thời gian: ……………..Số buổi: …….

Học viên được đánh giá:  …………………… Đơn vị: ……………………………

Stt

Nội dung đánh giá

Nhận xét thêm

1

Mức độ tiếp thu

2

Chuyên cần, tham gia đủ các buổi học

3

Kỹ năng thảo luận, đưa ra ý kiến

4

Sáng kiến đóng góp

5

Khả năng áp dụng bài giảng vào thực tế

6

Kỹ năng làm việc trong nhóm

7

Khả năng khái quát vấn đề

8

Hăng hái, nhiệt tình tham gia trả lời câu 
hỏi

9

Khả năng truyền đạt thông tin

10 Thể lực

Tổng cộng                                        / 50

Các nhận xét/đánh giá khác:

Ngày …. tháng …… năm ……..

Người thực hiện

              

Số:…PĐG/2016

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội   
       Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

                                                                  Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

                                 

PHIẾU ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG HỌC VIÊN

background image

`

                                 PHIẾU ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG HỌC VIÊN

2

Mô tả tài liệu

Quy trình, biểu mẫu đầy đủ cho 1 nhân viên từ khi tuyển dụng đến khi nghỉ việc.

Bình luận

Tài liệu cùng bộ

0 trang
0
578

Bộ tài liệu liên quan

0 tài liệu
0
0

Bộ tài liệu liên quan

05/10/2018
0 tài liệu
0
0