Tài liệu

14. Don_de_nghi_huong_che_do_huu_tri

20/12/2018
0 trang
0
0
background image

Mẫu số 12-HSB

Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt nam

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

----------

ĐƠN ĐỀ NGHỊ HƯỞNG CHẾ ĐỘ HƯU TRÍ

Kính gửi: Bảo hiểm xã hội tỉnh (thành phố)..........................

 

Tên tôi là:................................................... sinh ngày ...........tháng ........ năm ............
Chức danh nghề nghiệp, cấp bậc, chức vụ:..................................................................
Cơ quan, đơn vị:...........................................................................................................
Hiện cư trú tại: ...........................................................................................................
Số sổ BHXH: ...........................................................................................................
Tổng số thời gian đóng BHXH: .................. năm ................ tháng.
Đã nghỉ việc bảo lưu thời gian đóng BHXH từ: ......................................
Sau thời gian bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội; Căn cứ quy định của chính sách 
tôi làm đơn này đề nghị được hưởng chế độ hưu trí.
Đề nghị Bảo hiểm xã hội tỉnh, thành phố ................ xem xét (hoặc giới thiệu ra Hội 
đồng giám định y khoa) để giải quyết chế độ hưu trí theo quy định của Nhà nước.

..........,ngày ......... tháng ..... năm.........

     ..........,ngày ......... tháng ..... năm.........

Xác nhận của chính quyền 

Người làm đơn

địa phương nơi cư trú 
(Ký, đóng dấu)

(Ký, ghi rõ họ tên)

Ghi chú:- Mẫu này áp dụng đối với người lao động bảo lưu thời gian đóng BHXH.
- Người được giới thiệu đi giám định khả năng lao động nếu kết quả giám định đủ điều kiện giải quyết chế độ hưu trí thì 
sau đó không phải làm đơn nữa

Mô tả tài liệu

Quy trình, biểu mẫu đầy đủ cho 1 nhân viên từ khi tuyển dụng đến khi nghỉ việc.

Bình luận

Tài liệu cùng bộ

0 trang
0
771
0 trang
0
474
0 trang
0
538

Bộ tài liệu liên quan

3 tài liệu
0
1403
10 tài liệu
0
4913

Bộ tài liệu liên quan

20/12/2018
3 tài liệu
0
1403
20/12/2018
10 tài liệu
0
4913