Tài liệu

13 Tờ trình tiếp nhận thử việc đối với các đơn vị đợt sau

21/11/2018
0 trang
0
0
background image

 Số:…TR/2017

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

          Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội

           Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn

                                                 Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2017

TỜ TRÌNH

(V/v:Tiếp nhận thử việc)

Kính g

 

 ửi:    …………………………………………………………………….

Căn cứ kết quả tuyển dụng nhân sự đợt …….. ngày ……. tháng …… năm ………, Phòng ........., đơn vị.............. đề nghị tiến hành thủ tục tiếp nhận 
thử việc đối với các nhân sự sau:

TT

Họ và 
tên(1)

Chức danh
(2)

Vị trí công 
tác (3)

                                      
T
h
u
 
n
h

p
(
4
)

Thời 
gian
(5)

Loại HĐ
(6)

Ghi chú
(7)

C
ơ
 
b

n

Trách 
nhiệm

Kiêm 
nhiệm

Khu vực Thu 

hút

Điện thoại

background image

Trân trọng.

                                     Hà nội, Ngày …… tháng …… năm 2017

                              GIÁM ĐỐC

                                NHÂN
SỰ

background image

Diễn giải:
(1)-Cán bộ NL-HT ghi rõ họ tên ứng viên đạt yêu cầu
(2)-Ghi chức danh nhân viên mà đơn vị đề nghị tiếp nhận.
(3)-Ghi cụ thể vị trí công tác của cán bộ mà đơn vị dự định tiếp nhận.
(4)-Ghi mức lương cùng các khoản phụ cấp(nếu có); mức lương là khoản tiền dự kiến đã được phê duyệt trong tờ trình đề xuất tuyển dụng trước đó,
(trừ trường hợp đặc biệt phải có sự phê duyệt của các ban chức năng của VP trụ sở và Ban Tổng giám đốc và đơn vị phải có văn bản chứng minh sự 
đặc biệt ). Mức lương có thể chỉ cần viết tắt.
VD: 1.2 đ/ttức là: 1.200.000đồng/tháng(một triệu hai trăm nghìn đồng/tháng)
(5)-Ghi rõ thời gian đơn vị tiếp nhận nhân sự vào làm việc
(6)-Ghi loại hợp đồng mà đơn vị dự định ký với người lao động
(7)-Ghi các chú thích cần thiết liên quan đến nhân sự(nếu có)
VD:  Chú thích :”Thử việc được hưởng 80% lương”
 

Mô tả tài liệu

Quy trình tuyển dụng bao gồm mẫu biểu các bước tuyển dụng, hệ thống các bài test tuyển dụng và hướng dẫn hoạch định nhân sự.

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

23/09/2018
0 tài liệu
0
0
23/09/2018
10 tài liệu
0
5705