Tài liệu

13 MTCV kế toán kiểm tra

23/09/2018
0 trang
0
0
background image

    Số:….TTĐT/2016

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội   

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

                                                                                               Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

MÔ TẢ CÔNG VIỆC KẾ TOÁN KIỂM TRA

Bộ phận

Phòng tài chính kế toán

Chức danh

Nhân viên kế toán kiểm tra

Mã công việc

KT-KTKT

Cán bộ quản lý trực tiếp

TP. TCKT

1.Trách nhiệm :
 Kiểm tra hạch toán kế toán của các đơn vị cơ sở theo sự phân công của phụ trách

phòng Kế toán-tài vụ.

 Cập nhật các chế độ, nguyên tắc, luật thuế GTGT.

 Tìm hiểu và đề xuất cải tiến phương pháp hạch toán kế toán đặc thù  của các đơn vị

cơ sở và toàn công ty đảm bảo đúng chế độ và tinh gọn.

 Kiểm tra từ khâu ghi chép ban đầu và hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh đến

báo cáo kế toán  đảm bảo tuân thủ Pháp lệnh kế toán & thống kê, tuân thủ các nguyên
tắc hạch toán kế toán chế độ tài chánh – thuế , tính tuân thủ các qui định của công ty.

 Kiểm tra sổ sách, các báo cáo kế toán, chế độ lưu trữ, chế độ nộp báo cáo.

 Theo dõi và đôn đốc các đơn vị cơ sở nộp báo cáo đúng qui định.

 Bảo quản và giữ tài liệu kế toán của đơn vị được phân công kiểm tra cho đến khi

được đưa vào kho lưu trư.

 Kiểm tra định mức kinh tế kỹ thuật theo yêu cầu được phân công.

 Đề xuất và hướng dẫn các kế toán viên xử lý hạch toán kế toán theo đúng chế độ và

qui định.

 Kiểm soát các yêu cầu sửa đổi phát hiện sai trong quá trình kiểm tra hoặc yêu cầu

điều chỉnh của các kế toán liên quan.

-

Tham gia phối hợp giải trình số liệu và cung cấp hồ sơ, số liệu cho cơ quan thuế,
kiểm toán, thanh tra, trên cơ sở được trưởng phòng phân công cụ thể.

-

Tham gia phối hợp công tác kế toán, kiểm tra, kiểm kê tại các đơn vị cơ sở .

-

Hiểu và biết các  qui định, qui trình của công ty liên quan đến kế toán

-

Kiến nghị và đề xuất biện pháp khắc phục cải tiến

-

Thống kê tổng hợp số liệu kế toán khi có yêu cầu của phụ trách phòng KT-TV.

 Báo cáo kết quả kiểm tra kế toán theo định kỳ hàng tháng hoặc  đột xuất cho phụ

trách phòng KT-TV. 

2.Quyền hạn :

background image

    Số:….TTĐT/2016

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội   

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

                                                                                               Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

 Được phép yêu cầu các kế toán viên cung cấp chứng từ , sổ sách, dữ liệu và báo cáo

đáp ứng cho công tác kiểm tra kế toán trên cơ sở theo qui định của phụ trách phòng
Kế toán-tài vụ.

 Yêu cầu các kế toán viên giải trình số liệu khi số liệu nội dung nghiệp vụ đó không rõ

ràng.

 Yêu cầu các kế toán viên thay đổi chỉnh sửa số liệu, nghiệp vụ sai sót đã được kiểm

tra sau khi thông qua phụ trách phòng KT-TV .

 Đến các đơn vị cơ sở để kiểm tra kế toán theo sự phân công của phụ trách phòng KT-

TV.

3.Mối quan hệ :
-

Nhận sự chỉ đạo và báo cáo phụ trách phòng Kế toán-tài vụ

-

Nhận thông tin và thông tin trực tiếp các kế toán viên.

-

Đảm bảo yêu cầu bảo mật thông tin kinh tế – tài chính.

-

Liên hệ các bộ phân khác thông qua phụ trách phòng KT-TV hoặc theo qui định.

4.Tiêu chuẩn yêu cầu :  

-

Mã số : CV

-

Trình độ: Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên thuộc ngành kế toán,kiểm toán, tài chính.

-

Kinh nghiệm: 1 năm trong lãnh vực kế toán kiểm toán.

-

Nắm vững nghiệp vụ kế toán, chế độ kế toán.

-

Tự tổ chức, sắp xếp và xây dựng kế hoạch để thực hiện nhiệm vụ được phân công .

-

Tính trung thực, nhanh nhậy, cần mẫn , có khả năng phán đoán, suy luận.

-

Sử dụng máy vi tính thành thạo (phần mềm excel, phầm mềm kế toán).

Mô tả tài liệu

Quản trị kế toán, kiểm toán nội bộ, các quy trình kế toán, ma trận chức năng ...

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

18/09/2018
1 tài liệu
0
2909
18/09/2018
5 tài liệu
0
3566
18/09/2018
3 tài liệu
0
2045
18/09/2018
10 tài liệu
0
6609
18/09/2018
0 tài liệu
0
0
18/09/2018
5 tài liệu
0
3474
18/09/2018
5 tài liệu
0
3261
18/09/2018
0 tài liệu
0
0
18/09/2018
1 tài liệu
0
1102
18/09/2018
4 tài liệu
0
3207
18/09/2018
0 tài liệu
0
0
18/09/2018
6 tài liệu
0
9515
23/09/2018
0 tài liệu
0
0
23/09/2018
0 tài liệu
0
0
23/09/2018
10 tài liệu
0
9137
23/09/2018
10 tài liệu
0
5864
18/09/2018
10 tài liệu
0
6027
18/09/2018
0 tài liệu
0
0
18/09/2018
0 tài liệu
0
0