Tài liệu

1.3 hr - kpi an toan lao dong

17/01/2019
0 trang
0
0
background image

KPI về an toàn lao động

1. Tỷ lệ báo cáo an toàn lao động

-

Tỷ lệ này được đo lường bằng số tai nạn lao động trong một tháng của mỗi bộ phận 
sản xuất.

2. Tỷ lệ thời gian mất mát do an toàn lao động

-

Tổng thời gian mất mát của tất cả các chức danh liên quan đến 1 tai nạn lao động. 
Bạn tổng hợp toàn bộ thời gian mất mát lại.

-

Tổng chi phí liên quan đến thời gian mất mát gồm chi phí mất đi và chi phí xử lý an 
toàn lao động

3. Tỷ lệ chi phí mất do ATLD:

-

Chi phí mất do an toàn lao động = số sản phẩm bị mất * đơn giá (của người liên quan)
+ chi phí xử lý an toàn lao động.

-

Bạn theo dõi chi phí này ở các bộ phận khác nhau và so sánh theo từng tháng để có 
các biện pháp thích hợp.

4. Thời gian huấn luyện ATLD

-

Bạn phải tính thời gian huấn luyện theo từng cá nhân và theo các hạng mục khác nhau
để xem xét thời gian huấn luyện đã đủ hay chưa?

Mô tả tài liệu

Tổng hợp các công cụ quản lí : BSC, KPI, phầm mềm quản lí nhân sự, hệ thống bài test, từ điển năng lực ...

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

4 tài liệu
0
2017
1 tài liệu
0
1527
1 tài liệu
0
6682
4 tài liệu
0
2019
3 tài liệu
0
1708
9 tài liệu
0
4450
4 tài liệu
0
1919
1 tài liệu
0
897

Bộ tài liệu liên quan

17/01/2019
4 tài liệu
0
2017
17/01/2019
1 tài liệu
0
1527
17/01/2019
1 tài liệu
0
6682
17/01/2019
4 tài liệu
0
2019
17/01/2019
3 tài liệu
0
1708
17/01/2019
9 tài liệu
0
4450
17/01/2019
4 tài liệu
0
1919
17/01/2019
1 tài liệu
0
897