Tài liệu

1.3 hr - kpi an toan lao dong

12/09/2018
0 trang
0
0
background image

KPI về an toàn lao động 

 
 
1.  Tỷ lệ báo cáo an toàn lao động 
 
-  Tỷ lệ này được đo lường bằng số tai nạn lao động trong một tháng của mỗi bộ phận 

sản xuất. 

 
2.  Tỷ lệ thời gian mất mát do an toàn lao động 
 
-  Tổng thời gian mất mát của tất cả các chức danh liên quan đến 1 tai nạn lao động. 

Bạn tổng hợp toàn bộ thời gian mất mát lại. 

 
-  Tổng chi phí liên quan đến thời gian mất mát gồm chi phí mất đi và chi phí xử lý an 

toàn lao động 
 

3.  Tỷ lệ chi phí mất do ATLD: 
 
-  Chi phí mất do an toàn lao động = số sản phẩm bị mất * đơn giá (của người liên quan) 

+ chi phí xử lý an toàn lao động. 

 
-  Bạn theo dõi chi phí này ở các bộ phận khác nhau và so sánh theo từng tháng để có 

các biện pháp thích hợp. 

 
4.  Thời gian huấn luyện ATLD 
 
-  Bạn phải tính thời gian huấn luyện theo từng cá nhân và theo các hạng mục khác nhau 

để xem xét thời gian huấn luyện đã đủ hay chưa? 

 

Mô tả tài liệu

Để đánh giá công việc dựa trên chỉ số BSC,bạn cần nắm chắc lý thuyết kèm với tài liệu biểu mẫu hướng dẫn, tất cả đều có ở đây.

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

4 tài liệu
0
2740
6 tài liệu
0
1924
9 tài liệu
0
5556
4 tài liệu
0
2818
1 tài liệu
0
1060
10 tài liệu
0
5439

Bộ tài liệu liên quan

12/09/2018
4 tài liệu
0
2740
12/09/2018
10 tài liệu
0
7116
12/09/2018
6 tài liệu
0
1924
12/09/2018
9 tài liệu
0
5556
12/09/2018
4 tài liệu
0
2818
12/09/2018
1 tài liệu
0
1060
12/09/2018
10 tài liệu
0
5439