Tài liệu

13 Ho so kiem toan noi bo

23/09/2018
0 trang
0
0
background image

    Số:….TTĐT/2016

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP

VIỆT

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên,

Hà Nội   

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

                                                                                               Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

HỒ SƠ KIỂM TOÁN NỘI BỘ

1. Hồ sơ kiểm toán nội bộ là những tài liệu (giấy tờ làm việc) liên quan đến quá trình

kiểm toán do bộ phận kiểm toán nội bộ (nhân viên kiểm toán nội bộ) lập, thu thập và lưu giữ.

Những giấy tờ làm việc này ghi chép những thông tin đã được thu thập và phân tích đã được

thực hiện và cần minh chứng cho những phát hiện và khuyến nghị có thể được nêu trong báo

cáo. 

2. Giấy tờ làm việc cũng có thể nêu lên những vấn đề nhỏ có thể được xử lý mà không

cần phải đưa vào báo cáo kiểm toán. Nhân viên kiểm toán nội bộ cần ghi chép những thông tin

sau đây vào hồ sơ làm việc:

a) Kế hoạch kiểm toán.

b) Bản chất, thời gian và phạm vi thực hiện các thủ tục kiểm toán.

c) Kết quả kiểm toán.

d) Kết luận được rút ra từ các bằng chứng kiểm toán đã thu thập được. 

3. Giấy tờ làm việc cần giải thích ý kiến của nhân viên kiểm toán nội bộ về toàn bộ

những vấn đề quan trọng cần có sự điều chỉnh cũng như kèm theo các kết luận của nhân viên

kiểm toán nội bộ.

Trong phạm vi phát sinh những vấn đề khó có tính nguyên tắc hoặc cần có sự điều

chỉnh, giấy tờ làm việc cần ghi chép tình hình thực tế có liên quan mà nhân viên kiểm toán nội

bộ đã xác định được tại thời điểm đưa ra kết luận. 

background image

    Số:….TTĐT/2016

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP

VIỆT

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên,

Hà Nội   

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

                                                                                               Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

4. Các giấy tờ làm việc này không phải là tài sản cá nhân của nhân viên kiểm toán nội

bộ hoặc nhóm kiểm toán nội bộ mà được coi là tài sản của doanh nghiệp.

5. Hồ sơ kiểm toán nội bộ được thể hiện dưới nhiều hình thức lưu trữ dữ liệu khác nhau

như trên giấy, trên phim, các phương tiện điện tử và các phương tiện khác. 

6. Việc mở hồ sơ kiểm toán nội bộ nhằm mục đích:

a) Cung cấp bằng chứng về những công việc đã thực hiện.

b) Hỗ trợ việc lập kế hoạch và thực hiện kiểm toán.

c) Hỗ trợ việc giám sát và soát xét kiểm toán.

d) Ghi chép chi tiết nội dung công việc thực hiện.

đ) Cơ sở cho những ý kiến và phát hiện. 

7. Hồ sơ kiểm toán nội bộ bao gồm hai loại (Hồ sơ kiểm toán cố định và hồ sơ từng 

cuộc kiểm toán):

a) Hồ sơ kiểm toán cố định: Là hồ sơ của từng đơn vị có mối liên hệ với các cuộc kiểm

toán. Hồ sơ kiểm toán cố định cho từng bộ phận cần bao gồm những tài liệu liên quan đến

từng đơn vị sau đây:

- Kế hoạch kiểm toán.

- Đánh giá rủi ro hàng năm.

- Các Báo cáo đã được phát hành.

- Thư từ trao đổi với bộ phận.

background image

    Số:….TTĐT/2016

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP

VIỆT

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên,

Hà Nội   

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

                                                                                               Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

Hồ sơ kiểm toán cố định không được mang ra khỏi bộ phận kiểm toán nội bộ. 

Một số tài liệu trong hồ sơ này cũng là một phần tài liệu phục vụ cho các giấy tờ làm

việc của từng đợt kiểm toán và để có thể sử dụng trong quá trình kiểm toán. Hồ sơ kiểm toán

cố định cần lưu trữ dưới hình thức văn bản và file điện tử.

b/ Hồ sơ từng cuộc kiểm toán:

Hồ sơ từng cuộc kiểm toán bao gồm những tài liệu, giấy tờ làm việc liên quan đến việc

thực hiện một cuộc kiểm toán và được lập cụ thể cho từng cuộc kiểm toán. Cụ thể:

- Kế hoạch kiểm toán.

- Quyết định kiểm toán.

- Chương trình kiểm toán.

- Các Biên bản làm việc và các biểu mẫu kiểm toán.

- Bằng chứng kiểm toán và giấy tờ làm việc ghi chép những phát hiện kiểm toán và ý kiến giải

trình của bộ phận được kiểm toán.

- Hồ sơ khái quát về đơn vị, bộ phận được kiểm toán như: Mô hình tổ chức, chức năng nhiệm

vụ, quy trình nghiệp vụ hoạt động...

- Báo cáo kiểm toán.

- Kế hoạch chỉnh sửa của bộ phận được kiểm toán.

- Các thư từ giao dịch có liên quan đến cuộc kiểm toán.

Mô tả tài liệu

Quản trị kế toán, kiểm toán nội bộ, các quy trình kế toán, ma trận chức năng ...

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

23/09/2018
10 tài liệu
0
6336