Tài liệu

13. Don_de_nghi_huong_tro_cap_bao_hiem_xa_hoi_mot_lan

20/12/2018
0 trang
0
0
background image

Mẫu số 14-HSB

Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt nam

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

----------

ĐƠN ĐỀ NGHỊ 

HƯỞNG TRỢ CẤP BẢO HIỂM XàHỘI MỘT LẦN

Kính gửi: Bảo hiểm xã hội tỉnh (thành phố)..........................

 ..... năm.........

Xác nhận của chính quyền

Người làm đơn

địa phương nơi cư trú mới 

Tên tôi 

là:................................................... sinh ngày ...........tháng ........ năm ............
Chức danh nghề nghiệp, cấp bậc, chức vụ:..................................................................
Cơ quan, đơn vị:...........................................................................................................
Hiện cư trú tại: ...........................................................................................................
Số sổ BHXH: ...........................................................................................................
Tổng số thời gian đóng BHXH: .................. năm ................ tháng.
Đã nghỉ việc bảo lưu thời gian đóng BHXH từ: .......................................................
Sau thời gian nghỉ việc theo quy định không tiếp tục đóng bảo hiểm xã hội, tôi làm đơn này
đề nghị được hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội một lần.
Đề nghị Bảo hiểm xã hội tỉnh, thành phố ................ xem xét để giải quyết cho tôi được 
hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội một lần theo quy định của Nhà nước.

..........,ngày ......... tháng ..... năm.........

     ..........,ngày ......... tháng

(Ký, đóng dấu)

(Ký, ghi rõ họ tên)

Ghi chú:- Mẫu này áp dụng đối với người lao động bảo lưu thời gian đóng BHXH và người lao 
động khác nghỉ việc

Mô tả tài liệu

Quy trình, biểu mẫu đầy đủ cho 1 nhân viên từ khi tuyển dụng đến khi nghỉ việc.

Bình luận

Tài liệu cùng bộ

0 trang
0
771
0 trang
0
474
0 trang
0
538

Bộ tài liệu liên quan

3 tài liệu
0
1403
10 tài liệu
0
4917

Bộ tài liệu liên quan

20/12/2018
3 tài liệu
0
1403
20/12/2018
10 tài liệu
0
4917