Tài liệu

12MUCT~1

22/12/2018
0 trang
0
0
background image

MỤC TIÊU KẾ HOẠC CÔNG VIỆC NĂM 2012 PHÒNG MUA HÀNG

Mục tiêu cụ thể

Biện pháp/ Chương trình

Tỷ lệ hàng lỗi từ NCC NK TQ: 10%

Hệ thống định mức hợp lý

Tỷ lệ hàng lỗi từ NCC khác: 5%

Thực hiện tốt việc đánh giá 
NCC 

Nâng cao chuyên môn trong 
lĩnh vực mua hàng

Thực hiện tốt việc đánh giá 
NCC 

Nâng cao chuyên môn trong 
lĩnh vực mua hàng

Hỗ trợ NCC trong việc giám 
sát, kiểm tra chất lượng 
trước giao hàng

Tỷ lệ chênh lệch chi phí mua hàng thực tế so 
với kế hoạch được duyệt <0.5%

Giám sát việc mua hàng theo 
định mức

Nâng cao năng lực đàm phán 
trong mua hàng

background image

Mức độ phối hợp với các phòng ban

Số lần vi phạm nội quy

Số lần nhân viên vi phạm quy trình

Mức độ hỗ trợ cho các nhân viên trong phòng

Số sáng kiến đóng góp khả thi.

Nâng cao năng lực tìm kiếm

Triển khai hệ thống BSC - KPI's

Triển khai hệ thống ERP 

Tỷ lệ chênh lệch chi phí mua hàng thực tế so 
với kế hoạch được duyệt <0.5%

Nâng cao năng lực đàm phán 
trong mua hàng

Tỷ lệ số lần giao hàng đúng tiến độ của nhà 
cung cấp: 100%

Thực hiện tốt việc đánh giá 
năng lực sản xuất NCC

Nâng cao việc làm việc nhóm 
của NVMH

Đào tạo quy trình ccho từng 
nhân viên trong phòng

Xây dựng và từng bước hoàn thiện mạng lưới 
cung ứng

Xây dựng hệ thống BSC - KPI 
theo tiêu chuẩn và nhu cầu 
quản lý

Triển khai áp dụng ERP hiệu 
quả

background image

Triển khai hệ thống ERP 

Người lập
Ký xác nhận

Triển khai áp dụng ERP hiệu 
quả

Xây dựng danh sách vật tư PMH kèm mã ERP 
và tích hợp hình ảnh, TCKT…

Mô tả tài liệu

123

Bình luận

Tài liệu cùng bộ

0 trang
0
548
0 trang
0
409
0 trang
0
460
0 trang
0
428
0 trang
0
396
0 trang
0
438

Bộ tài liệu liên quan

5 tài liệu
0
2343
6 tài liệu
0
2958
5 tài liệu
0
5237
5 tài liệu
0
3041

Bộ tài liệu liên quan

22/12/2018
5 tài liệu
0
2343
22/12/2018
6 tài liệu
0
2958
22/12/2018
5 tài liệu
0
5237
22/12/2018
5 tài liệu
0
3041