Tài liệu

12. To_khai_tham_gia_bao_hiem_xa_hoi_tu_nguyen

20/12/2018
0 trang
0
0
background image

Mẫu số: A02-TS

(Ban hành kèm theo QĐ số: 1111/QĐ-BHXH

 Ngày 25/10/2011 của BHXH Việt Nam)

BẢO HIỂM XàHỘI VIỆT NAM

CỘNG HOÀ XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TỜ KHAI THAM GIA 

BẢO HIỂM XàHỘI TỰ NGUYỆN

         

Mã số: __________________________

I. THÔNG TIN CỦA NGƯỜI THAM GIA:

[01]. Họ và tên 

(viết chữ in hoa)

:_____________________, [02]. Giới tính: Nam     Nữ

[03]. Ngày tháng năm sinh: __/__/____, [04]. Dân tộc:_______, [05]. Quốc tịch:________

[06]. Hộ khẩu thường trú hoặc tạm trú:_________________________________________

[07]. Địa chỉ liên hệ:________________________________________________________

[08]. Số điện thoại liên hệ 

(nếu có)

: cố định: _______________, di động: _______________

[09]. CMT số:_____________, ngày cấp:___/___/_______, nơi cấp:__________________
[10]. Tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc: 

Đã tham gia  

, Chưa tham gia

[11]. Tham gia bảo hiểm y tế: 

Đã tham gia  

, Chưa tham gia

II. THAM GIA BẢO HIỂM XàHỘI TỰ NGUYỆN:

[12]. Mức thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện: ___________________ đồng;

[13]. Phương thức đóng: hằng tháng:          , hằng quý:         , 6 tháng:

Tôi xin cam đoan những nội dung kê khai
trên là đúng sự thật và xin chịu hoàn toàn
trách nhiệm trước pháp luật.

.........., ngày ....... tháng ....... năm ...........

Người khai

(Ký, ghi rõ họ tên)

Xác nhận___________________________
Sau khi kiểm tra, đối chiếu xác nhận các nội
dung kê khai trên là đúng và xin chịu hoàn
toàn trách nhiệm trước pháp luật.

.........., ngày ....... tháng ....... năm ...........

Người nhận hồ sơ

(Ký, ghi rõ họ tên)

Duyệt của cơ quan bảo hiểm xã hội:

Cán bộ thu

(Ký, ghi rõ họ

tên)

Cán bộ sổ, thẻ

(Ký, ghi rõ họ tên)

........., ngày...... tháng...... năm .........

Giám đốc BHXH

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Ảnh

3 x 4

background image

Mô tả tài liệu

Quy trình, biểu mẫu đầy đủ cho 1 nhân viên từ khi tuyển dụng đến khi nghỉ việc.

Bình luận

Tài liệu cùng bộ

0 trang
0
771
0 trang
0
474
0 trang
0
538

Bộ tài liệu liên quan

3 tài liệu
0
1403
10 tài liệu
0
4913

Bộ tài liệu liên quan

20/12/2018
3 tài liệu
0
1403
20/12/2018
10 tài liệu
0
4913