Tài liệu

12 Quy trinh ke toan chi phi tra truoc ngan han

23/09/2018
0 trang
0
0
background image

    Số:….TTĐT/2016

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội   

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

                                                                                               Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

Quy trình kế toán chi phí trả trước ngắn hạn - Kế toán các khoản phải trả 
Kế toán chi phí trả trước ngắn hạn 
Sơ đồ 11: KẾ TOÁN CHI PHÍ TRẢ TRƯỚC NGẮN HẠN

Mô tả tài liệu

Quản trị kế toán, kiểm toán nội bộ, các quy trình kế toán, ma trận chức năng ...

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

18/09/2018
1 tài liệu
0
1490
18/09/2018
5 tài liệu
0
2611
18/09/2018
3 tài liệu
0
1448
18/09/2018
10 tài liệu
0
4479
18/09/2018
0 tài liệu
0
0
18/09/2018
5 tài liệu
0
2400
18/09/2018
5 tài liệu
0
2334
18/09/2018
0 tài liệu
0
0
18/09/2018
1 tài liệu
0
767
18/09/2018
4 tài liệu
0
2290
18/09/2018
0 tài liệu
0
0
18/09/2018
6 tài liệu
0
6497
18/09/2018
10 tài liệu
0
4205
18/09/2018
0 tài liệu
0
0
18/09/2018
0 tài liệu
0
0
23/09/2018
0 tài liệu
0
0
23/09/2018
0 tài liệu
0
0
23/09/2018
10 tài liệu
0
4125