Tài liệu

12 Quy trinh ke toan chi phi tra truoc ngan han

23/09/2018
0 trang
0
0
background image

    Số:….TTĐT/2016

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội   

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

                                                                                               Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

Quy trình kế toán chi phí trả trước ngắn hạn - Kế toán các khoản phải trả 
Kế toán chi phí trả trước ngắn hạn 
Sơ đồ 11: KẾ TOÁN CHI PHÍ TRẢ TRƯỚC NGẮN HẠN

Mô tả tài liệu

Quản trị kế toán, kiểm toán nội bộ, các quy trình kế toán, ma trận chức năng ...

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

18/09/2018
1 tài liệu
0
722
18/09/2018
5 tài liệu
0
1777
18/09/2018
3 tài liệu
0
883
18/09/2018
10 tài liệu
0
2814
18/09/2018
0 tài liệu
0
0
18/09/2018
5 tài liệu
0
1592
18/09/2018
5 tài liệu
0
1517
18/09/2018
0 tài liệu
0
0
18/09/2018
1 tài liệu
0
469
18/09/2018
4 tài liệu
0
1568
18/09/2018
0 tài liệu
0
0
18/09/2018
6 tài liệu
0
3999
18/09/2018
10 tài liệu
0
2572
18/09/2018
0 tài liệu
0
0
18/09/2018
0 tài liệu
0
0
23/09/2018
0 tài liệu
0
0
23/09/2018
0 tài liệu
0
0
23/09/2018
10 tài liệu
0
2605