Tài liệu

12 Quy trinh ke toan chi phi tra truoc ngan han

23/09/2018
0 trang
0
0
background image

    Số:….TTĐT/2016

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội   

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

                                                                                               Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

Quy trình kế toán chi phí trả trước ngắn hạn - Kế toán các khoản phải trả 
Kế toán chi phí trả trước ngắn hạn 
Sơ đồ 11: KẾ TOÁN CHI PHÍ TRẢ TRƯỚC NGẮN HẠN

Mô tả tài liệu

Quản trị kế toán, kiểm toán nội bộ, các quy trình kế toán, ma trận chức năng ...

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

18/09/2018
1 tài liệu
0
2332
18/09/2018
5 tài liệu
0
3267
18/09/2018
3 tài liệu
0
1835
18/09/2018
10 tài liệu
0
5874
18/09/2018
0 tài liệu
0
0
18/09/2018
5 tài liệu
0
3106
18/09/2018
5 tài liệu
0
2951
18/09/2018
0 tài liệu
0
0
18/09/2018
1 tài liệu
0
1000
18/09/2018
4 tài liệu
0
2869
18/09/2018
0 tài liệu
0
0
18/09/2018
6 tài liệu
0
8502
18/09/2018
10 tài liệu
0
5435
18/09/2018
0 tài liệu
0
0
18/09/2018
0 tài liệu
0
0
23/09/2018
0 tài liệu
0
0
23/09/2018
0 tài liệu
0
0
23/09/2018
10 tài liệu
0
5241