Tài liệu

12 Noi dung quy trinh kiem toan

23/09/2018
0 trang
0
0
background image

    Số:….TTĐT/2016

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP

VIỆT

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên,

Hà Nội   

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

                                                                                               Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

NỘI DUNG QUY TRÌNH KIỂM TOÁN

Bước 1: Lập kế hoạch kiểm toán:

1. Lập kế hoạch kiểm toán hàng năm:

a) Mục đích để phân bố nguồn lực và thiết lập tần suất kiểm toán một cách có hiệu quả.

Khi lập kế hoạch kiểm toán hàng năm, cần dự phòng quỹ thời gian để thực hiện các cuộc kiểm

toán đột xuất khi có yêu cầu của người có thẩm quyền.

b) Định hướng hoạt động của bộ máy kiểm toán nội bộ theo chính sách kiểm toán nội

bộ để thực hiện mục tiêu hoạt động của doanh nghiệp .

c) Kế hoạch được xây dựng trên cơ sở đánh giá rủi ro và đánh giá hệ thống kiểm soát

nội bộ của các đơn vị trong hệ thống, căn cứ vào kết quả kiểm toán độc lập, kiểm toán nội bộ

lần trước cũng như yêu cầu của Hội đồng Quản trị.

d) Việc lập kế hoạch do bộ phận kiểm toán nội bộ lập, báo cáo Trưởng Ban kiểm soát

xem xét, trình Hội đồng Quản trị phê duyệt.

1.2. Kế hoạch kiểm toán hàng năm bao gồm những nội dung:

a) Đánh giá rủi ro tổng quát:

- Tóm tắt những rủi ro đã xảy ra của doanh nghiệp năm trước và phương thức xử lý

những rủi ro này. 

- Đánh giá tổng thể các rủi ro trong năm hiện tại, trong đó có rủi ro tín dụng, rủi ro thị

trường và rủi ro hoạt động khác đối với toàn hệ thống và đối với các đơn vị thành viên.

background image

    Số:….TTĐT/2016

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP

VIỆT

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên,

Hà Nội   

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

                                                                                               Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

b) Đánh giá nền tảng kinh tế và môi trường hoạt động:

- Các xu hướng chính của nền kinh tế tác động đối với các lĩnh vực hoạt động chủ yếu

của doanh nghiệp (cho vay, rủi ro nợ khó đòi...) mà công việc của kiểm toán nội bộ cần tập

trung.

c) Rà soát môi trường pháp lý tác động đến hoạt động của doanh nghiệp:

- Những thay đổi về luật pháp và phạm vi hoạt động của doanh nghiệp sẽ bị tác động,

ảnh hưởng.

- Các vi phạm chế độ chính sách được phát hiện trong các cuộc thanh tra, kiểm tra,

kiểm toán trước.

- Các văn bản yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước cho phép đánh giá tính tuân thủ

của doanh nghiệp

d) Soát xét kết quả hoạt động:

- So sánh các chỉ tiêu về kết quả hoạt động với kế hoạch trong thời kỳ từ 3 - 5 năm.

- Soát xét chi tiết theo từng khoản mục trong các báo cáo tài chính (gồm bản cân đối kế

toán và và báo cáo kết quả kinh doanh …).

- Đánh giá kết quả hoạt động, những dẫn liệu cho thấy có vấn đề trong hoạt động kinh

doanh của các đơn vị thành viên.

đ) Soát xét những thay đổi cơ cấu tổ chức cán bộ:

Các thay đổi trong cơ cấu tổ chức và nhân sự đã diễn ra như:

background image

    Số:….TTĐT/2016

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP

VIỆT

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên,

Hà Nội   

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

                                                                                               Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

- Thành lập Chi nhánh, đơn vị mới;

- Thay đổi nhân sự ở những vị trí chủ chốt, quan trọng (Giám đốc, Trưởng, Phó

phòng...).

Các vấn đề khác liên quan đến quản lý điều hành, giám sát hoạt động và nhân sự tại các

đơn vị thành viên:

- Năng lực chuyên môn và kinh nghiệm các nhân sự chính.

- Chính sách tuyển dụng, bổ nhiệm và chấm dứt hợp đồng làm việc, quan điểm của

Ban lãnh đạo về chế độ đãi ngộ, tiền lương, thực hiện các chương trình đào tạo...

e) Soát xét môi trường nội bộ thông qua đánh giá các nguồn thông tin:

- Kế hoạch kinh doanh, các báo cáo quản trị và tài chính.

-  Hệ thống văn bản nội bộ.

- Báo cáo và biên bản các cuộc họp của các hội đồng trong doanh nghiệp.

- Các quy trình, thủ tục và các sổ tay nghiệp vụ.

- Kết quả kiểm toán năm trước.

- Các vấn đề cụ thể do HĐQT và Ban lãnh đạo đưa ra.

g) Đánh giá và phân loại rủi ro ở các cấp làm cơ sở lập kế hoạch về quy mô kiểm toán

(bao gồm kiểm toán toàn diện và kiểm toán có giới hạn):

- Đánh giá rủi ro theo 3 mức: Rủi ro cao; rủi ro trung bình và rủi ro thấp (được đề cập

chi tiết dưới đây).

- Tần suất kiểm toán nội bộ theo đánh giá rủi ro. 

Mô tả tài liệu

Quản trị kế toán, kiểm toán nội bộ, các quy trình kế toán, ma trận chức năng ...

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

23/09/2018
10 tài liệu
0
5907