Tài liệu

12 MTCV nhân viên thủ quỹ

23/09/2018
0 trang
0
0
background image

    Số:….TTĐT/2016

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội   

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

                                                                                               Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

MÔ TẢ CÔNG VIỆC  NHÂN VIÊN THỦ QUỸ

Bộ phận

Phòng tài chính kế toán

Chức danh

Nhân viên thủ quỹ

Mã công việc

KT-TQ

Cán bộ quản lý trực tiếp

TP. TCKT

1. Yêu cầu :
 Cập nhật đầy đủ , chính xác , kịp thời Thu – Chi – Tồn quỹ tiền mặt vào Sổ Quỹ  - báo cáo khi 

cần cho BGĐ , KTT 

 Thực hiện đúng quy định về trách nhiệm về quản lý quỹ tiền mặt đã nêu trên
2. Trách nhiệm :
2.1 / NHỮNG QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ TIỀN MẶT :
A) Nghiệp vụ Thu – Chi Tiền Mặt :
 Mọi khoản thu chi phát sinh phải được thực hiện trong quy định công ty, quỹ tiềm mặt và có 

chứng từ .

 Khi nhận được Phiếu Thu , Phiếu Chi ( do Kế Toán lập ) kèm theo chứng từ gốc , Thủ Qũy 

phải :

 Kiểm tra số tiền trên Phiếu Thu , Phiếu Chi với chứng từ gốc 
 Kiểm tra nội dung ghi trên Phiếu Thu , Phiếu Chi có phù hợp với chứng từ gốc 
 Kiểm tra ngày , tháng lập Phiếu Thu – Phiếu Chi và Chữ ký của người có thẩm quyền.
 Kiểm tra số tiền thu vào hoặc chi ra cho chính xác để nhập hoặc xuất quỹ tiền mặt.
 Cho người nộp tiền hoặc nhận tiền ký vào Phiếu Thu hoặc Chi .
 Thủ quỹ ký vào Phiếu Thu hoặc Chi và giao cho khách hàng 1 liên 
 Sau đó Thủ Quỹ căn cứ vào Phiếu Thu hoặc Chi ghi vào Sổ Quỹ ( viết tay )
 Cuối cùng , Thủ Quỹ chuyển giao 2 liên còn lại của Phiếu Thu hoặc Chi cho Kế Toán 

 Khi chi tạm ứng , trường hợp này do Thủ quỹ theo dõi và ghi vào Sổ quỹ tiền mặt và viết tay.

 Chi theo số tiền trên Phiếu nhận tạm ứng do người xin tạm ứng lập và phụ trách cơ sở duyệt 
 Lưu giữ Phiếu tạm ứng có đầy đủ chữ ký của phụ trách cơ sở , người nhận tạm ứng  và Thủ Quỹ

.  Trực tiếp theo dõi công nợ tạm ứng 

 Khi người nhận tạm ứng thanh toán , cũng cho ký vào phần quy định trên Phiếu và ghi rõ dư nợ 

còn lại . Thủ quỹ thu tiền tạm ứng vào Sổ quỹ tiền mặt viết tay

 Khi phần tạm ứng được thanh toán đợt cuối , lúc đó Kế toán mới lập Phiếu chi chính thức  để 

vào Sổ quỹ tiền mặt trên máy và Thủ Quỹ tính toán số chênh lệch để thu thêm hoặc chi ra 

 Đối tượng xin tạm ứng phải là CNV tại cơ sở và thời gian thanh toán tạm ứng tối đa 1 tuần 
B) Quản lý Quỹ tiền mặt :

 Tiền mặt tồn quỹ phải được lưu giữ tại két , không được để ở nhiều nơi hoặc mang ra khỏi cơ sở

. Không được để tiền của cá nhân vào trong két

 Tiền mặt tồn quỹ phải được sắp xếp theo loại giấy bạc và được kiểm lại cuối ngày 
 Cuối ngày in Sổ quỹ trên máy và lấy đầy đủ chữ ký 

background image

 Hằng ngày , Kế Toán cùng kiểm kê quỹ tiền mặt và đối chiếu sổ sách , ký vào sổ Quỹ ( viết tay 

và bản in )

 Khóa  Sổ  và niêm két trước khi ra về 

2.2/ PHƯƠNG PHÁP LẬP SỔ QUỸ TIỀN MẶT :
A) Mở Sổ :
 Sổ viết tay (của  Cục Thống Kê ) ghi đầy đủ nội dung ở trang đầu , đánh số trang do Thủ Quỹ 

thực hiện 

 Sổ in trên máy thì in ra từ phần nhập liệu của kế toán 
B) Ghi chép ( đối với Sổ viết tay ) :
 Không được sử dụng bút mực đỏ để ghi chép trong Sổ Quỹ 
 Nếu ghi chép sai , dùng thước kẻ gạch bỏ phần sai và ghi lại vào dòng kế tiếp 
 Không ghi chồng lên phần gạch bỏ 
 Căn cứ vào Phiếu Thu – Chi , Phiếu tạm ứng để ghi vào các cột  tương ứng trong Sổ Quỹ 
 Phiếu Thu – Chi , Phiếu Tạm ứng phải theo đúng thứ tự số phiếu phát sinh 
 Cuối trang cộng trang ở cột thu và chi nơi dòng quy định 
 Cuối ngày , khóa sổ và cộng ngày ở cột Thu – Chi và Tồn quỹ 
 Ghi thành tiền bằng chữ và Kế toán cùng Thủ Quỹ ký tên 
C) Lưu giữ và luân chuyển :
 Đối với Sổ quỹ tiền mặt viết tay :Thủ Quỹ thực hiện và lưu giữ để quản lý tiền mặt thực tế phát 

sinh tăng giảm và thực tồn 

 Đối với Sổ quỹ tiền mặt in từ máy:
  Do Kế toán thực hiện trên máy khi lập Phiếu Thu- Chi và in ra cuối ngày theo tờ rời  ( 2 liên )
 Thủ Quỹ cập nhật và đóng lại thành Sổ theo tháng ( liên phụ )
 Liên chính chuyển nộp về Công ty cùng Phiếu Thu – Chi và chứng từ gốc đi kèm 
 Biên bản kiểm kê quỹ tiền mặt : Kế toán lưu và Thủ Quỹ lưu ( đóng sổ ) 

3. Quyền hạn :
 Có quyền yêu cầu KTCS  đối chiếu kịp thời số liệu trên Sổ quỹ tiền mặt và Sổ sách Kế toán ,

cũng như kiểm kê đột xuất khi cần 

 Được phụ trách cơ sở và các bộ phận có liên quan tại Cơ sở 
 Khi phát hiện vụ việc có ảnh hưởng thiệt hại đến Tiền mặt có quyền báo cáo trực tiếp với phụ

trách cơ sở.

4. Mối liên hệ công tác :
 Nhận sự chỉ đạo , phân công , điều hành trực tiếp của GĐXN , PTCS về tổ chức . Nhận sự

hướng dẫn trực tiếp từ  KTT XN  hoặc KTCS  về nghiệp vụ chuyên môn 

 Quan hệ với các Bộ phận liên quan tại đơn vị cơ sở trên cơ sở nghiệp vụ có liên quan
 Quan hệ với TPTV , bộ phận thanh toán của Công Ty

5. Báo cáo và ủy quyền:
 Báo cáo mọi tình hình công việc được giao cho kê toán trưởng và phó kế toán trưởng, các vấn

đề liên quan khác chỉ báo cáo với Ban lãnh đạo công ty hoặc các bộ phận khác khi có lệnh của
Ban Giám đốc thông qua Kế toán trưởng về nội dung)

 Trừ khi có yêu cầu của Tổng Giám đốc, thủ quỹ không được uỷ quyền cho người nào khác thực

hiện công việc của mình.

6. Tiêu chuẩn
 Kiến thức: Tốt nghiệp Trung học tài chính kế toán hoặc tương đương trở lên.

2

background image

 Kỹ năng: Có kinh nghiệm trên 1 năm liên tục đảm nhận vai trò thủ quỹ tại các doanh nghiệp
 Đạo đức: Có phẩm chất đạo đức, trung thực, cẩn trọng, chịu khó. Lịch sự, hoà nhã với mọi 

thành viên trong công ty

3

Mô tả tài liệu

Quản trị kế toán, kiểm toán nội bộ, các quy trình kế toán, ma trận chức năng ...

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

18/09/2018
1 tài liệu
0
2909
18/09/2018
5 tài liệu
0
3566
18/09/2018
3 tài liệu
0
2045
18/09/2018
10 tài liệu
0
6609
18/09/2018
0 tài liệu
0
0
18/09/2018
5 tài liệu
0
3474
18/09/2018
5 tài liệu
0
3261
18/09/2018
0 tài liệu
0
0
18/09/2018
1 tài liệu
0
1102
18/09/2018
4 tài liệu
0
3207
18/09/2018
0 tài liệu
0
0
18/09/2018
6 tài liệu
0
9515
23/09/2018
0 tài liệu
0
0
23/09/2018
0 tài liệu
0
0
23/09/2018
10 tài liệu
0
9137
23/09/2018
10 tài liệu
0
5864
18/09/2018
10 tài liệu
0
6027
18/09/2018
0 tài liệu
0
0
18/09/2018
0 tài liệu
0
0