Tài liệu

1.2 hr - chi so tuyen dung

12/09/2018
0 trang
0
0
background image

HR – Chỉ số kpi tuyển dụng 

 
 

1.  Tổng số CV / đợt tuyển dụng (đối với từng chức danh). 
 
-  Chỉ số này đo lường mức độ hiệu quả truyền thông của bạn, số lượng CV bạn nhận được nhiều 

có thể là do danh tiếng công ty bạn có thể do truyền thông tốt, có thể do công việc hấp dẫn. 

 
-  Bạn cần làm một bảng đánh giá hỏi lại ứng viên để xem xét xem số lượng CV của bạn nhiều 

hay ít vì lý do nào để cải tiến cho các đợt tuyển dụng sắp tới. 

 
2.  Tỷ lệ ứng viên đạt yêu cầu: 
 
-  Đó là mức các ứng viên đạt các yêu cầu cơ bản theo tiêu chuẩn của bạn. 
 

-  Tỷ lệ này = 

số ứng viên đạt yêu cầu

 tồng số ứng viên

  

 
-  Nếu tỷ lệ này càng cao thì chứng tỏ bạn đã truyền thông những cốt lõi của bạn đến các ứng 

viên, điều này giúp bạn đỡ vất vả trong việc lọc hồ sơ ứng viên. 

 
-  Nếu tỷ lệ này quá thấp, chứng tỏ bạn đã không truyền thông cho ứng viên hiểu tiêu chuẩn, nội 

dung công việc và điều kiện công việc là gì (quan trọng là họ có thể hiểu được các thông điệp 
của bạn). 

  
3.  Chỉ số hiệu quả quảng cáo tuyển dụng: 
 
-  Tổng chi phí / Tổng số CV. Chỉ tiêu này xác định xem để thu được một CV bạn mất bao nhiêu 

đồng. 

 
-  Số người tuyển được/từng kênh 
 
4.  Thời gian để tuyển nhân viên. 
 
-  Chỉ số thời gian tuyển dụng là số thời gian trung bình kể từ khi yêu cầu tuyển dụng được chấp 

nhận đến khi nhận được nhân sự, ví dụ là 21 ngày. 

 
-  Chỉ số này vừa ràng buộc trách nhiệm của bộ phận nhân sự trong việc tìm người, vừa là cơ sở 

định hướng cho các bộ phận trong việc chủ động xây dựng kế hoạch nguồn nhân lực. 

 
5.  % ứng viên/phí tuyển dụng 
 
6.  Chỉ số hiệu quả các nguồn tuyển dụng 
 
-  Chỉ số này đo lường số CV nhận được, số CV đạt yêu cầu trên mỗi chức danh. 
 

background image

-  Chỉ số chi phí trung bình / 1 CV = 

tổng số tiền cho kênh quảng cáo

 tổng số CV nhận được từ kênh đó

  tức là với mỗi CV thu 

được thì từng kênh quảng cáo bạn mất bao nhiêu tiền. Bạn so sánh số tiền của từng kênh để 
xem xét kênh nào hiệu quả nhất. Điều đó không đồng nghĩa với việc bạn chỉ thực hiện quảng 
cáo trên kênh hiệu quả nhất nhé. Ví nó còn phụ thuộc vào độc giả của kênh quảng cáo đó là 
gi… 

 
Ghi chú: CV là tiếng anh, tiếng việc có nghĩa là đơn xin việc của ứng viên. 
 

Mô tả tài liệu

Để đánh giá công việc dựa trên chỉ số BSC,bạn cần nắm chắc lý thuyết kèm với tài liệu biểu mẫu hướng dẫn, tất cả đều có ở đây.

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

10 tài liệu
0
6028
4 tài liệu
0
3129
4 tài liệu
0
3047
6 tài liệu
0
2155
9 tài liệu
0
6169
1 tài liệu
0
1160

Bộ tài liệu liên quan

12/09/2018
10 tài liệu
0
6028
12/09/2018
10 tài liệu
0
7907
12/09/2018
4 tài liệu
0
3129
12/09/2018
4 tài liệu
0
3047
12/09/2018
6 tài liệu
0
2155
12/09/2018
9 tài liệu
0
6169
12/09/2018
1 tài liệu
0
1160