Tài liệu

12. Hop dong lao dong

20/12/2018
0 trang
0
0
background image

Mẫu số 1                        MẪU HỢP  ĐỒNG  LAO ĐỘNG

Ban hành kèm theo Thông tư số 21/2003/TT-BLĐTBXH ngày 22/9/2003

của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

------------------------------------------------------------------------------------------------

CỘNG HÒA XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

------------------------------------

Tên đơn vị: .......
Số: ....................

HỢP  ĐỒNG  LAO ĐỘNG

Chúng tôi, một bên là Ông/Bà: 

Quốc tịch:

Chức vụ:
Đại diện cho (1): 

Điện thoại: 

Địa chỉ: 
Và một bên là Ông/Bà: 

Quốc tịch:

Sinh ngày .... tháng .... năm .... tại.
Nghề nghiệp (2):
Địa chỉ thường trú: 
Số CMTND: cấp ngày ..../..../..... tại
Số sổ lao động (nếu có):................ cấp ngày ..../..../.... tại 
Thỏa thuận ký kết hợp đồng lao động và cam kết làm đúng những điều khoản sau đây:

Điều 1: Thời hạn và công việc hợp đồng

- Loai hợp đồng lao động (3):
- Từ ngày …. tháng …. năm .... đến ngày .... tháng …. năm ……..
- Thử việc từ ngày …. tháng …. năm .... đến ngày .... tháng …. năm ……..
- Địa điểm làm việc (4): 
- Chức danh chuyên môn: 

Chức vụ (nếu có):

- Công việc phải làm (5):

Điều 2: Chế độ làm việc

- Thời giờ làm việc (6)
- Được cấp phát những dụng cụ làm việc gồm: 

Điều 3: Nghĩa vụ và quyền lợi của người lao động

1. Quyền lợi:
- Phương tiện đi lại làm việc (7):
- Mức lương chính hoặc tiền công (8):
- Hình thức trả lương: 
- Phụ cấp gồm (9):
- Được trả lương vào các ngày

 hàng tháng. 

- Tiền thưởng:
- Chế độ nâng lương:
- Được trang bị bảo hộ lao động gồm:
- Chế độ nghỉ ngơi (nghỉ hàng tuần, phép năm, lễ tết...):
- Bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế (10):
- Chế độ đào tạo (11):
Những thỏa thuận khác (12):

HSLAWS – Văn phòng Luật sư Nam Hà Nội

1

Văn phòng Luật sư Nam Hà Nội

Số 901 - Tầng 9 - Tháp A - Hà Thành Plaza - 102 Thái Thịnh - Đống Đa - Hà Nội.

Tel: 04 3538 0666 - Fax: 04 3538 0524 - Hotline: 090 574 6666 - Email

hslaw@hslaw.vn

 - Web: http://www.hslaw.vn

background image

2. Nghĩa vụ:
- Hoàn thành những công việc đã cam kết trong hợp đồng lao động.
- Chấp hành lệnh điều hành sản xuất - kinh doanh, nội quy kỷ luật lao động, an toàn lao động
...
- Bồi thường vi phạm và vật chất (13):

Điều 4: Nghĩa vụ và quyền hạn của người sử dụng lao động

1. Nghĩa vụ:
- Bảo đảm việc làm và thực hiện đầy đủ những điều đã cam kết trong hợp đồng lao động.
- Thanh toán đầy đủ, đúng thời hạn các chế độ và quyền lợi cho người lao động theo hợp
đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể (nếu có).
2. Quyền hạn: 
- Điều hành người lao động hoàn thành công việc theo hợp đồng (bố trí, điều chuyển, tạm
ngừng việc?) 
- Tạm hoãn, chấm dứt hợp đồng lao động, kỷ luật người lao động theo quy định của pháp
luật, thỏa ước lao động tập thể (nếu có) và nội quy lao động của doanh nghiệp. 

Điều 5: Điều khoản thi hành

- Những vấn đề về lao động không ghi trong hợp đồng lao động này thì áp dụng qui định của
thỏa ước tập thể, trường hợp chưa có thỏa ước tập thể thì áp dụng quy định của pháp luật lao
động.
- Hợp đồng lao động được làm thành 02 bản có giá trị ngang nhau, mỗi bên giữ một bản và
có hiệu lực từ ngày .... tháng …. năm ….. Khi hai bên ký kết phụ lục hợp đồng lao động thì
nội dung của phụ lục hợp đồng lao động cũng có giá trị như các nội dung của bản hợp đồng
lao động này.
Hợp đồng này làm tại .... ngày .... tháng .... năm .....

Người lao động

(Ký tên)

Ghi rõ Họ và Tên

Người sử dụng lao động

(Ký tên, đóng dấu)

Ghi rõ Họ và Tên

HSLAWS – Văn phòng Luật sư Nam Hà Nội

2

Văn phòng Luật sư Nam Hà Nội

Số 901 - Tầng 9 - Tháp A - Hà Thành Plaza - 102 Thái Thịnh - Đống Đa - Hà Nội.

Tel: 04 3538 0666 - Fax: 04 3538 0524 - Hotline: 090 574 6666 - Email

hslaw@hslaw.vn

 - Web: http://www.hslaw.vn

background image

Hướng  dẫn  cách  ghi  hợp  đồng  lao  động

1. Ghi cụ thể tên doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức, ví dụ: Công ty Xây dựng Nhà ở Hà nội.
2. Ghi rõ tên nghề nghiệp (nếu có nhiều nghề nghiệp thì ghi nghề nghiệp chính), ví dụ: Kỹ
sư.
3. Ghi rõ loại hợp đồng lao động, ví dụ 1: Không xác định thời hạn; ví dụ 2: 06 tháng.
4. Ghi cụ thể địa điểm chính, ví dụ: Số 2 - Đinh lễ - Hà Nội; và địa điểm phụ (nếu có), ví dụ:
Số 5 - Tràng Thi - Hà Nội.
5. Ghi các công việc chính phải làm, ví dụ: Lắp đặt, kiểm tra, sửa chữa hệ thống điện; thiết bị
thông gió; thiết bị lạnh... trong doanh nghiệp.
6. Ghi cụ thể số giờ làm việc trong ngày hoặc trong tuần, ví dụ: 08 giờ/ngày hoặc 40
giờ/tuần.
7. Ghi rõ phương tiện đi lại do bên nào đảm nhiệm, ví dụ: xe đơn vị đưa đón hoặc cá nhân tự
túc.
8. Ghi cụ thể tiền lương theo thang lương hoặc bảng lương mà đơn vị áp dụng, ví dụ: Thang
lương A.1.Cơ khí, Điện, Điện tử - Tin học; Nhóm III; Bậc 4/7; Hệ số 2,04; Mức lương tại
thời điểm ký kết hợp đồng lao động là 428.400 đồng/tháng.
9. Ghi tên loại phụ cấp, hệ số, mức phụ cấp tại thời điểm ký kết hợp đồng lao động, ví dụ:
Phụ cấp trách nhiệm Phó trưởng phòng; Hệ số 0,3; Mức phụ cấp 63.000 đồng/tháng.
10. Đối với người lao động thuộc đối tượng đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc thì ghi tỷ lệ %
tiền lương hằng tháng hai bên phải trích nộp cho cơ quan bảo hiểm xã hội, ví dụ: Hằng tháng
người sử dụng lao động trích 6% từ tiền lương tháng của người lao động và số tiền trong giá
thành tương ứng bằng 17% tiền lương tháng của người lao động để đóng 20% cho cơ quan
bảo hiểm xã hội và 3% cho cơ quan Bảo hiểm y tế.
Đối với người lao động không đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc thì khoản tiền bảo hiểm xã hội
tính thêm vào tiền lương để người lao động tham gia Bảo hiểm tự nguyện hoặc tự lo lấy bảo
hiểm, ví dụ: Khoản tiền bảo hiểm xã hội đã tính thêm vào tiền lương cho người lao động là
17% tiền lương tháng.
11. Ghi cụ thể trường hợp đơn vị cử đi đào tạo thì người lao động phải có nghĩa vụ gì và
được hưởng quyền lợi gì, ví dụ: Trong thời gian đơn vị cử đi học người lao động phải hoàn
thành khoá học đúng thời hạn, được hưởng nguyên lương và các quyền lợi khác như người đi
làm việc, trừ tiền bồi dưỡng độc hại.
12. Ghi những quyền lợi mà chưa có trong Bộ Luật Lao động, trong thỏa ước lao động tập
thể hoặc đã có nhưng có lợi hơn cho người lao động, ví dụ: đi tham quan, du lịch, nghỉ mát,
quà sinh nhật.
13. Ghi rõ mức bồi thường cho mỗi trường hợp vi phạm, ví dụ: Sau khi đào tạo mà không
làm việc cho doanh nghiệp thì phải bồi thường 06 (sáu) triệu đồng; không làm việc đủ 02
năm thì bồi thường 03 (ba) triệu đồng.

HSLAWS – Văn phòng Luật sư Nam Hà Nội

3

Văn phòng Luật sư Nam Hà Nội

Số 901 - Tầng 9 - Tháp A - Hà Thành Plaza - 102 Thái Thịnh - Đống Đa - Hà Nội.

Tel: 04 3538 0666 - Fax: 04 3538 0524 - Hotline: 090 574 6666 - Email

hslaw@hslaw.vn

 - Web: http://www.hslaw.vn

Mô tả tài liệu

Quy trình, biểu mẫu đầy đủ cho 1 nhân viên từ khi tuyển dụng đến khi nghỉ việc.

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

20/12/2018
10 tài liệu
0
4340
20/12/2018
3 tài liệu
0
1403