Tài liệu

12 Đề xuất điều động nhân sự

15/12/2018
0 trang
0
0
background image

Số:…

 ĐXDĐNS2016

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn

                                                                       Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

ĐỀ XUẤT ĐIỀU ĐỘNG NHÂN SỰ

Kính gửi:  - BAN  GIÁM ĐỐC

 - Phòng HCTC

* Căn cứ nhu cầu sản xuất
* Căn cứ năng lực đạo đức của CNV.

Khối ĐHSX kính đề xuất lên Ban TỔNG GIÁM ĐỐC, Phòng HCTC cho phép  
điều động nhân sự trong Phân xưởng như sau:

STT

Họ và Tên

Công việc hiện

tại

Bộ phận

Sang Công việc mới

Bộ

phận

Ghi Chú

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

 

13

 

 

 

 

 

 

14

 

 

 

 

 

 

background image

15

 

 

 

 

 

 

Hà nội, Ngày…......tháng…......năm 2016 

           Giám đốc

 HCTC

               KHỐI ĐHSX.

Nơi nhận:
- BGĐ
- Phòng HCTC
- Các Bộ phận, CNV liên quan
- Lưu ĐHSX

Mô tả tài liệu

Quy trình, biểu mẫu đầy đủ cho 1 nhân viên từ khi tuyển dụng đến khi nghỉ việc.

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

15/12/2018
7 tài liệu
0
3513