Tài liệu

12 Danh sách nhân viên văn phòng trực công ty

19/12/2018
0 trang
0
0
background image

CÔNG TY C PHN TÁI CU TRÚC DOANH NGHIP VIT

Ổ Ầ

S 128 Ph Sài  ng, Ph ng Sài  ng, Qun Long Biên, Thành ph Hà Ni

ố Đ

ườ

Đ

DANH SÁCH NHÂN VIÊN VĂN PHÒNG TRỰC CÔNG TY

STT

                                HỌ TÊN

        NGÀY

THỨ

GHI CHÚ

1

Thứ hai

2

Thứ ba

3

Thứ tư

4

Thứ năm

5

Thứ sáu

6

Thứ bảy

7

Chủ nhật

8

Thứ hai

9

Thứ ba

10

Thứ tư

11

Thứ năm

12

Thứ sáu

13

Thứ bảy

14

Chủ nhật

15

Thứ hai

16

Thứ ba

17

Thứ tư

18

Thứ năm

19

Thứ sáu

20

Thứ bảy

21

Chủ nhật

22

Thứ hai

23

Thứ ba

24

Thứ tư

25

Thứ năm

26

Thứ sáu

27

Thứ bảy

28

Chủ nhật

29

Thứ hai

30

Thứ ba

31

Thú tư

   Hà n i, ngày    tháng     n m 2016

ă

Giám  c

đ

Ng i lp

ư

Ghi chú: Thời gian trực tư ….. giờ đến…...giờ sáng hôm sau

background image

Mô tả tài liệu

Quy trình, biểu mẫu đầy đủ cho 1 nhân viên từ khi tuyển dụng đến khi nghỉ việc.

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

23/09/2018
0 tài liệu
0
0
05/10/2018
5 tài liệu
0
9423
05/10/2018
10 tài liệu
0
14133
05/10/2018
0 tài liệu
0
0
05/10/2018
0 tài liệu
0
0
05/10/2018
8 tài liệu
0
5669
05/10/2018
0 tài liệu
0
0
05/10/2018
0 tài liệu
0
0
05/10/2018
1 tài liệu
0
1050
05/10/2018
0 tài liệu
0
0
05/10/2018
3 tài liệu
0
2054
05/10/2018
3 tài liệu
0
2012
05/10/2018
0 tài liệu
0
0
05/10/2018
6 tài liệu
0
4682