Tài liệu

12 CÁCH LÀM GIÀU

21/12/2018
0 trang
0
0
background image

12 Cách làm giàu b n  nh t  thi t  ph i   c  

ế

ả đọ

- theo tr n g  phái HardSkills

ư

Giàu có không ph i  là cái  ích  ph n   u  c a  con ng i ,  s  cho  i  m i  là v   i .  Nh ng  b n  

đ

ấ đấ

ườ

đ

ĩ đạ

ư

có quy n  Giàu có và cách b n  ch n  cho mình con 

n g  làm giàu là t  chính b n,  có nhi u  

đườ

cách là tích c c  và có nhi u  cách là  áng  khinh b .  Hãy xem 12 cách sau và cho bi t  b n  

đ

ế ạ

ang  ch n  con 

n g  nào

đ

đư

 

 

1. C i  v  hay ch ng

ư

B n  có th  tr  nên giàu có nh   ám  c i  c a  mình, t  d ng  nhà chú r  hay cô dâu có r t  

ể ở

ờ đ

ướ

ự ư

nhi u  tài s n   t   ai  mà b n  không ng  t i,  và th  là giàu

ả đấ đ

ờ ớ

ế

 

2. Tr  nên giàu có b ng  nh ng  vi c  phi pháp

R t  lâu 

 giàu b ng  nh ng  vi c  làm h p  pháp và phi pháp là cách làm giàu r t  nhanh, th  

để

ế

nên nhi u  ng i  m o  hi m  ch i  trò này và  ã  có r t  nhi u  ng i  giàu hi n  nay làm kinh 

ườ

ơ

đ

ườ

doanh hay chính tr  phi pháp và  i n  hình nh  tham nh ng  

 giàu có: Lo i  này giàu c c  

để

ư

ũ để

kh ng,  tài s n  v t  h t  m i  lo i  làm giàu nào  ó  mà các b n  bi t.

ượ

ế

ọ ạ

đ

ế

 

3. Tr  nên giàu có qua th a  k  tài s n.

ế

Cha m  ru t,   n g  v  ch ng  hay nuôi hay ai  ó  quý b n  mà 

 l i  tài s n  cho b n  có th  

ẹ ộ đằ

đ

để ạ

c ng  giúp b n  tr  nên giàu có nhanh.

ũ

 

background image

4. Tr  nên giàu có nh  trúng x  s  hay ch i  b c

ổ ố

ơ ạ

"Không có gì là x u  khi th nh tho ng  ch i  x  s  hay cá c c ,  nh ng  

 k  ho ch  tài chính 

ơ ổ ố

ượ

ư

để ế

c a  mình b  ph  thu c  hoàn toàn vào s  th ng  cu c  t  x  s  là d   nh  c a  nh ng  k  ngu 

ự ắ

ộ ừ ổ ố

ự đị

n . "  Nh ng  ai luôn mu n  giàu b ng  cách may r i   u  là nh ng  k  th t  b i  mãi mãi.

đ

đ

 

5. Tr  nên giàu có nh  s  n i  ti ng...

ờ ự ổ ế

Nh  tr i  phú b n  có 

c  nh ng  ngo i  hình  p ,  khuôn m t  xinh , hát hay… hay b n  dám 

ờ ờ

đượ

đẹ

làm nh ng   i u  k  d  

 n i  b t  lên  ám   ông  và nh  truy n  thông khu y   n g  b n  s  n i  

đề

ỳ ị để ổ ậ

đ

đ

ấ độ

ẽ ổ

ti ng  nh  L  R i,  Kenny Sang,...

ế

ư ệ ơ

S  n i  ti ng  c n  tu luy n  thì thu c  lo i  n i  ti ng  nh  rèn luy n  chuyên môn bên d i

ự ổ ế

ạ ổ ế

ướ

 

6. Tr  nên giàu có nh  s  t n  ti n

ờ ự ằ

"Tôi  ã   t  

c  nh n g  gì tôi có, tôi s  gi  l y  nó..." Cái giá ph i  tr  trong tr n g  h p  này là

đ đ đư

ư

b n  s  ph i  làm vi c  v t  v  h n  

 gi  nh ng  gì mình  ã  có. Newton  ã  t ng  nói: "M i  m t  

ấ ả ơ để

đ

đ ừ

tác  n g   u  có s  ph n   n g  riêng c a  nó". N u  b n  t n  ti n,  b n  xn, m i  ng i  xung 

đ

đ

ư

quanh c ng  s   i  x  t n g  t  v i  b n.

ũ

đ

ươ

N u  b n  mu n  có ti n,  tr c  tiên hãy cho  i  m t  ít ti n.  N u  b n  mu n  luôn nh n  

c  

ế

ướ

đ

ế

ậ đượ

nh ng  n  c i ,  tr c  tiên hãy tr  thành ng i  ban phát chúng.

ụ ườ

ướ

ườ

 

7. Tr  nên giàu có nh  cu c  s ng  hèn m t

  Luôn hèn nhát, co mình hay t n  d ng  cách 

 h i  ng i  và làm giàu b ng  b t  ch p  m i  th

để ạ

ườ

o n  hèn m t  c ng  có th  giúp b n  giàu có nh  c p  tài s n  c a  ng i  khác.

đ

ũ

ư

ư

Trong kinh doanh thì nói x u   i  th ,  b t  ch c  máy móc, c p  gi t  khách hàng,  i   n  c p  

ấ đố

ủ ắ

ướ

ướ

đ ă

công ngh ,  phá ho i  kinh doanh, l a   o  khách hàng (ch p  gi t)...

ừ đả

 

8. Tr  nên giàu có nh  s  thông thái tài chính

ờ ự

Nhi u  ng i  có tài chính 

ườ

 nh ng  không bi t  kinh doanh s  tài s n   ó  ra l i  nhu n  l n  h n  và

ư

đ

ơ

th m  chí còn b  m t   i  n u  không có ki n  th c   u  t  tài chính. Nhi u  ng i  còn không có 

ị ấ đ ế

ế

ứ đầ

ư

ườ

chút tài chính dính túi nh ng  nh  s  hi u  bi t  v  kinh doanh tài chính v n  có th  giúp h  

ư

giàu có.

 

9. Tr  nên giàu có nh  tính r ng  l n g  và s  chia s  giúp 

 không m t  m i

ượ

đỡ

â y  là câu nói : “X i  l i  là tr i  cho” khi cho  i  là chân lý thì Cho  i  l i  là nh n,  k t  qu  b n  

Đ

đ

đ

luôn s  

c  nh ng  món quà b t  ng  c a  ai  ó  và nhi u  khi  ó   n  gi n  ch  là c  h i  

ẽ đượ

ờ ủ

đ

đ đơ

ơ ộ

nh ng  c  h i   ó  s  giúp b n  giàu có.

ư

ơ

đ

 

10. Tr  nên giàu có nh  kh i  nghi p  kinh doanh và tr  thành ch  kinh doanh

Hãy tìm cho mình m t  s n  ph m  hay d ch v  có tr  giá v i  nhóm khách hàng 

 l n  và kh i  

ộ ả

đủ ớ

nghi p  kinh doanh v i  chi n  l c  c nh  tranh t t,  b n  s  d n  v ng  ch c  trong s  nghi p  và 

ế ượ

ẽ ầ

ki m  nhi u  ti n  chân chính.

ế

background image

 

11. Tr  nên giàu có nh  th t gi i  chuyên môn mà ít ng i   t  

c

ờ ậ

ườ đạ đượ

Hãy h c  và làm th t  t t  m t  công vi c  nào  ó  mà ít ng i  làm 

c  trong khi xã h i  l i  c n  

ậ ố

đ

ườ

đượ

ộ ạ ầ

nó, b n  s  

c  nh ng  công ty l n  tr ng  d ng  và thu nh p  c a  b n  có th  giàu g p  nhi u  

ẽ đượ

l n  nh ng  cách giàu khác nh  trúng s ,  ch i  b c  hay th m  chí c  là ch  các doanh nghi p  

ư

ơ ạ

khác.

 

12. Tr  nên giàu có nh  ch p  l y c  h i  bán hàng

ộ ấ

ơ ộ

S  giàu có th n g   n  r t  nhanh nh  xã h i  có m t  nhu c u  nào  ó  theo hoàn c nh/  ng  

ườ

đế

đ

c nh  t  d ng  t ng  cao ho c  nhu c u  ti m   n  mà khi b n  nh n  ra  i u   ó  và cung  n g  s n  

ự ư

ă

ề ẩ

đề đ

ph m/  d ch v   ó  c a  n i  khác nh ng  cho nhóm khách hàng có nhu  u   ó   úng  lúc thì b n

ụ đ

ơ

ư

đầ đ đ

s  nhanh chóng tr  nên giàu có mà không c n  nhi u  công s c  kh i  nghi p  kinh doanh bài 

b n  hay gi i chuyên môn cao. Chúng ta có th  th y  t  khóa “l t  sóng” trong ph n g  pháp 

ể ấ ừ

ướ

ươ

làm giàu này

 

Tu n Hà

Nhân  c  và ng a  tay s a  l i  các lý thuy t  c a

đ

 Cha Giàu  m  u

ẩ đầ

Bình lu n và  ó ng  góp t i  link sau

đ

https://www.facebook.com/notes/tuan-ha/12-c%C3%A1ch-l%C3%A0m-gi%C3%A0u-b

%E1%BA%A1n-nh%E1%BA%A5t-thi%E1%BA%BFt-ph%E1%BA%A3i-%C4%91%E1%BB

%8Dc-theo-tr%C6%B0%E1%BB%9Dng-ph%C3%A1i-hardskills/777141132353908?

pnref=story

 

Mô tả tài liệu

Toàn bộ biểu mẫu, quy trình quản lí dự án đầu tư.

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

21/12/2018
10 tài liệu
0
6739