Tài liệu

1.17 - Quy dinh tinh va tra luong

20/12/2018
0 trang
0
0
background image

LOGO

COMPANY NAME

Adress: 
Phone:                 Email:

Code

: NS – 17

Version

: 1.0

Dated

Page

: Page 1 of 6

Document name: 

Quy trình tính lương

QUY TRÌNH TÍNH LƯƠNG

Soạn thảo bởi

Soát xét bởi

Phê duyệt

Họ tên:

Họ tên:

Họ tên:

Ngày ký:

Ngày ký:

Ngày ký:

Theo dõi sửa đổi

background image

LOGO

COMPANY NAME

Adress: 
Phone:                 Email:

Code

: NS – 17

Version

: 1.0

Dated

Page

: Page 2 of 6

Document name: 

Quy trình tính lương

Stt Lần sửa

đổi

Ngày sửa

đổi

Nội dung cũ

Nội dung mới

Trang

QUY TRÌNH TÍNH TƯƠNG

background image

LOGO

COMPANY NAME

Adress: 
Phone:                 Email:

Code

: NS – 17

Version

: 1.0

Dated

Page

: Page 3 of 6

Document name: 

Quy trình tính lương

I/ MỤC ĐÍCH:

-

Xác định chính xác, đầy đủ lương và các chế độ kèm theo lương hàng tháng cho CNV.

II/ PHẠM VI:

-

Áp dụng cho toàn bộ công ty.

III/ ĐỊNH NGHĨA:

-

Không có

IV/ NỘI DUNG:

1. Bảng lương

-

Bảng lương của công ty bao gồm các cột chi tiết theo mẫu: NS – 17 – BM01. Phòng nhân sự có
trách nhiệm giải thích đầy đủ các cột, cách tính toán lương cho nhân viên khi được yêu cầu.

-

Trong trường hợp thay đổi các yếu tố cấu thành trong bảng lương, thì phải được duyệt trước của
giám đốc công ty.

2. Chấm công:

-

Giờ công của nhân viên được xác định dựa theo thẻ chấm công của nhân viên đó.

-

Đối với trường hợp giờ công bị thiếu thì người lao động phải làm giấy đề nghị xác định công theo
quy định quản lý giờ công.

-

Đối với trường hợp phát hiện giờ công không đúng, không chính xác theo quy chế của công ty thì
phòng nhân sự phải mời nhân viên liên quan lên để giải thích, nếu vi phạm quy chế thì phải xử lý
theo quy chế kỷ luật của công ty.

-

Đối với trường hợp nhân viên làm giờ tăng ca thì phòng nhân sự phải kiểm tra các giấy đề nghị tăng
ca của nhân viên đó xem có đúng với các chính sách, quy định của công ty hay không. Trường hợp
không đúng hoặc là người lao động làm tăng ca vượt quá 1h/ngày làm việc mà không có giấy tăng ca
thì phải mời nhân viên đó lên để giải trình.

-

Sau khi hoàn thành bảng tổng hợp công, phòng nhân sự cần in tổng hợp chấm công và chuyển cho
từng bộ phận để xác định tính chính xác của giờ công của từng nhân viên. Nếu có sự khiếu nại của
nhân viên thì phòng nhân sự phải tiến hành giải quyết.

3. Cập nhật các mức lương, mức chế độ cho nhân viên:

Mô tả tài liệu

Quy trình, biểu mẫu đầy đủ cho 1 nhân viên từ khi tuyển dụng đến khi nghỉ việc.

Bình luận

Tài liệu cùng bộ

Bộ tài liệu liên quan

Bộ tài liệu liên quan

20/12/2018
10 tài liệu
0
5473
20/12/2018
1 tài liệu
0
697
20/12/2018
8 tài liệu
0
4374
20/12/2018
8 tài liệu
0
3654
20/12/2018
6 tài liệu
0
2514
20/12/2018
10 tài liệu
0
4435
20/12/2018
5 tài liệu
0
2710
20/12/2018
5 tài liệu
0
3988
20/12/2018
8 tài liệu
0
6591
20/12/2018
3 tài liệu
0
1959
20/12/2018
4 tài liệu
0
2244
20/12/2018
6 tài liệu
0
4441
20/12/2018
7 tài liệu
0
3540
20/12/2018
9 tài liệu
0
4011
20/12/2018
5 tài liệu
0
2242
20/12/2018
1 tài liệu
0
655
20/12/2018
8 tài liệu
0
3497
20/12/2018
5 tài liệu
0
2592
20/12/2018
9 tài liệu
0
4901