Tài liệu

1.17 - Quy dinh tinh va tra luong

20/12/2018
0 trang
0
0
background image

LOGO

COMPANY NAME

Adress: 
Phone:                 Email:

Code

: NS – 17

Version

: 1.0

Dated

Page

: Page 1 of 6

Document name: 

Quy trình tính lương

QUY TRÌNH TÍNH LƯƠNG

Soạn thảo bởi

Soát xét bởi

Phê duyệt

Họ tên:

Họ tên:

Họ tên:

Ngày ký:

Ngày ký:

Ngày ký:

Theo dõi sửa đổi

background image

LOGO

COMPANY NAME

Adress: 
Phone:                 Email:

Code

: NS – 17

Version

: 1.0

Dated

Page

: Page 2 of 6

Document name: 

Quy trình tính lương

Stt Lần sửa

đổi

Ngày sửa

đổi

Nội dung cũ

Nội dung mới

Trang

QUY TRÌNH TÍNH TƯƠNG

background image

LOGO

COMPANY NAME

Adress: 
Phone:                 Email:

Code

: NS – 17

Version

: 1.0

Dated

Page

: Page 3 of 6

Document name: 

Quy trình tính lương

I/ MỤC ĐÍCH:

-

Xác định chính xác, đầy đủ lương và các chế độ kèm theo lương hàng tháng cho CNV.

II/ PHẠM VI:

-

Áp dụng cho toàn bộ công ty.

III/ ĐỊNH NGHĨA:

-

Không có

IV/ NỘI DUNG:

1. Bảng lương

-

Bảng lương của công ty bao gồm các cột chi tiết theo mẫu: NS – 17 – BM01. Phòng nhân sự có
trách nhiệm giải thích đầy đủ các cột, cách tính toán lương cho nhân viên khi được yêu cầu.

-

Trong trường hợp thay đổi các yếu tố cấu thành trong bảng lương, thì phải được duyệt trước của
giám đốc công ty.

2. Chấm công:

-

Giờ công của nhân viên được xác định dựa theo thẻ chấm công của nhân viên đó.

-

Đối với trường hợp giờ công bị thiếu thì người lao động phải làm giấy đề nghị xác định công theo
quy định quản lý giờ công.

-

Đối với trường hợp phát hiện giờ công không đúng, không chính xác theo quy chế của công ty thì
phòng nhân sự phải mời nhân viên liên quan lên để giải thích, nếu vi phạm quy chế thì phải xử lý
theo quy chế kỷ luật của công ty.

-

Đối với trường hợp nhân viên làm giờ tăng ca thì phòng nhân sự phải kiểm tra các giấy đề nghị tăng
ca của nhân viên đó xem có đúng với các chính sách, quy định của công ty hay không. Trường hợp
không đúng hoặc là người lao động làm tăng ca vượt quá 1h/ngày làm việc mà không có giấy tăng ca
thì phải mời nhân viên đó lên để giải trình.

-

Sau khi hoàn thành bảng tổng hợp công, phòng nhân sự cần in tổng hợp chấm công và chuyển cho
từng bộ phận để xác định tính chính xác của giờ công của từng nhân viên. Nếu có sự khiếu nại của
nhân viên thì phòng nhân sự phải tiến hành giải quyết.

3. Cập nhật các mức lương, mức chế độ cho nhân viên:

Mô tả tài liệu

Quy trình, biểu mẫu đầy đủ cho 1 nhân viên từ khi tuyển dụng đến khi nghỉ việc.

Bình luận

Tài liệu cùng bộ

Bộ tài liệu liên quan

Bộ tài liệu liên quan

20/12/2018
10 tài liệu
0
6105
20/12/2018
1 tài liệu
0
793
20/12/2018
8 tài liệu
0
4891
20/12/2018
8 tài liệu
0
4092
20/12/2018
6 tài liệu
0
2825
20/12/2018
10 tài liệu
0
5006
20/12/2018
5 tài liệu
0
3065
20/12/2018
5 tài liệu
0
4586
20/12/2018
8 tài liệu
0
7256
20/12/2018
3 tài liệu
0
2186
20/12/2018
4 tài liệu
0
2527
20/12/2018
6 tài liệu
0
4830
20/12/2018
7 tài liệu
0
3996
20/12/2018
9 tài liệu
0
4479
20/12/2018
5 tài liệu
0
2560
20/12/2018
1 tài liệu
0
741
20/12/2018
8 tài liệu
0
3938
20/12/2018
5 tài liệu
0
2921
20/12/2018
9 tài liệu
0
5449