Tài liệu

11.5 Mo ta cong viec Truong_phong_HC

31/01/2019
0 trang
0
0

Mô tả tài liệu

Tổng hợp bảng mô tả công việc của 40 vị trí thuộc tất cả các phòng ban trong công ty.

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

4 tài liệu
0
2001
2 tài liệu
0
1112
3 tài liệu
0
1715
5 tài liệu
0
2394
9 tài liệu
0
2951
7 tài liệu
0
3166
10 tài liệu
0
3649
1 tài liệu
0
614
10 tài liệu
0
4143
10 tài liệu
0
3921
4 tài liệu
0
1419
5 tài liệu
0
2321
4 tài liệu
0
2214
3 tài liệu
0
1483
1 tài liệu
0
603
4 tài liệu
0
1425
7 tài liệu
0
2538
3 tài liệu
0
729
7 tài liệu
0
2291
10 tài liệu
0
3429
10 tài liệu
0
3596
10 tài liệu
0
3747
0 tài liệu
0
0
7 tài liệu
0
2500
8 tài liệu
0
2738
5 tài liệu
0
2060
10 tài liệu
0
4473
9 tài liệu
0
3051
10 tài liệu
0
3303
6 tài liệu
0
2009
10 tài liệu
0
3276
6 tài liệu
0
1961
8 tài liệu
0
2636
5 tài liệu
0
1820
6 tài liệu
0
1991
8 tài liệu
0
2472
10 tài liệu
0
3437
8 tài liệu
0
2643
10 tài liệu
0
3371

Bộ tài liệu liên quan

28/01/2019
4 tài liệu
0
2001
28/01/2019
10 tài liệu
0
4813
28/01/2019
2 tài liệu
0
1112
30/01/2019
10 tài liệu
0
4350
28/01/2019
3 tài liệu
0
1715
28/01/2019
5 tài liệu
0
2394
30/01/2019
9 tài liệu
0
2951
28/01/2019
7 tài liệu
0
3166
28/01/2019
10 tài liệu
0
3649
28/01/2019
1 tài liệu
0
614
28/01/2019
10 tài liệu
0
4143
28/01/2019
10 tài liệu
0
3921
28/01/2019
4 tài liệu
0
1419
28/01/2019
5 tài liệu
0
2307
28/01/2019
3 tài liệu
0
1432
28/01/2019
5 tài liệu
0
2102
28/01/2019
5 tài liệu
0
2321
28/01/2019
4 tài liệu
0
2214
28/01/2019
3 tài liệu
0
1483
28/01/2019
1 tài liệu
0
603
28/01/2019
4 tài liệu
0
1425
28/01/2019
7 tài liệu
0
2538
28/01/2019
3 tài liệu
0
729
28/01/2019
7 tài liệu
0
2291
28/01/2019
10 tài liệu
0
3429
28/01/2019
10 tài liệu
0
3596
28/01/2019
10 tài liệu
0
3747
28/01/2019
0 tài liệu
0
0
28/01/2019
7 tài liệu
0
2500
28/01/2019
8 tài liệu
0
2738
28/01/2019
5 tài liệu
0
2060
28/01/2019
10 tài liệu
0
4473
28/01/2019
9 tài liệu
0
3051
28/01/2019
10 tài liệu
0
3303
28/01/2019
6 tài liệu
0
2009
28/01/2019
10 tài liệu
0
3276
28/01/2019
6 tài liệu
0
1961
28/01/2019
8 tài liệu
0
2636
28/01/2019
5 tài liệu
0
1820
28/01/2019
6 tài liệu
0
1991
28/01/2019
8 tài liệu
0
2472
28/01/2019
10 tài liệu
0
3437
28/01/2019
8 tài liệu
0
2643
28/01/2019
10 tài liệu
0
3371