Tài liệu

11.1 CV moi gioi chung khoan

21/11/2018
0 trang
0
0
background image

VERCO.JSC                       CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT                             

                                            Trụ sở : Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội

                                              Điện thoại: 0438.533 533 – Fax: 0436.525 808 – Web: verco.vn

Số:……………

               Hà Nội, ngày…….tháng……..năm 2017

ĐỀ THI KIỂM TRA CHUYÊN MÔN 

Vị trí: Môi giới chứng khoán

Ngày thi:  … / … / …

Thời gian làm bài: 30 phút

Họ & tên ứng viên:………………………………………………………Năm sinh: ....................

Số điểm: ……………………    

Câu 1: Thời gian nắm giữ ít nhất 50% CP do mình sở hữu kể từ thời đđiểm niêm
yết của thành viên HĐQT, Ban giám đốc, Ban kiểm soát  Công ty là :

a.

6 tháng

b.

1 năm 

c.

2 năm

d.

3 năm

Câu 2: % tối đa trên vốn tự có mà một tổ chức bảo lãnh phát hành được phép bảo
lãnh cho một đợt phát hành là :

a.

20%

b.

30%

c.

40%

d.

50%

Câu 3: Lệnh giao dịch tại mức giá khớp lệnh (ATO) là lệnh :

a.

Không ghi mức giá

b.

Có hiệu lực trong ngày giao dịch

c.

Có hiệu lực trong lần khớp lệnh

d.

Ưu tiên thực hiện trước lệnh giới hạn

e.

Ưu tiên thực hiện sau lệnh giới hạn

f.

Không cần ký quỹ

g.

a,d và f

h.

a, c và e

i.

Tất cả

Câu 4: Công ty chứng khoán được phép :

a.  Giao dịch cổ phiếu lô lẻ với nhà đầu tư theo mức giá khớp lệnh tại

TTGDCK

background image

VERCO.JSC                       CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT                             

                                            Trụ sở : Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội

                                              Điện thoại: 0438.533 533 – Fax: 0436.525 808 – Web: verco.vn

Số:……………

               Hà Nội, ngày…….tháng……..năm 2017

b.

Mua cổ phiếu lô lẻ của nhà đầu tư với giá thỏa thuận trong biên độ

quy định

c.

Bán cổ phiếu lô lẻ của nhà đầu tư với giá thỏa thuận trong biên độ quy

định

Câu 5: Hành vi nào sau đây không thuộc hành vi lũng đoạn thị trường :

a.

Sử dụng thông tin nội bộ để mua hoặc bán chứng khoán trước

khi thông tin đó được công bố

b.

Thông đồng để mua bán chứng khoán để làm thay đổi cung cầu

chứng khoán

c.

Giao dịch chứng khoán không thuộc quyền sở hữu của mình

d.

Lôi kéo người khác tham gia giao dịch chứng khoán

Câu 6: Nhà đầu tư mở tài khoản lưu ký chứng khoán tại ngân hàng lưu ký thì lệnh
giao dịch chứng khoán sẽ đặt tại :

a.

Ngân hàng lưu ký

b.

Ngân hàng chỉ định thanh toán

c.

Công ty chứng khoán

d.

Trung tâm giao dịch chứng khoán

Câu 7: Công ty chứng khoán được phép thực hiện, ngoại trừ các trường hợp:

a.  Ký hợp đồng bằng văn bản với khách hàng về giao dịch chứng khoán
b.

Thu thập đầy đủ thông tin về tình hình tài chánh và mục tiêu đầu tư

của khách hàng, cung cấp thông tin và bảo mật thông tin cho khách hàng

c.

Hoạt động tín dụng và cho vay chứng khoán

d.

Ưu tiên thực hiện lệnh của khách hàng trước lệnh của công ty chứng

khoán

Câu 8: Các công ty chứng khoán được tiến hành một số loại hình kinh doanh
chứng khoán sau, ngoại trừ:

a.

Môi giới

b.

Tự doanh

c.

Quản lý quỹ đầu tư chứng khoán

d.

Bảo lãnh phát hành chứng khoán

Câu 9: Đối tượng nào dưới đây đều được UBCKNN xét cấp giấy phép hoạt động
lưu ký chứng khoán, ngoại trừ:

a.

Các CTCK đã được cấp giấy phép kinh doanh chứng khoán

background image

VERCO.JSC                       CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT                             

                                            Trụ sở : Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội

                                              Điện thoại: 0438.533 533 – Fax: 0436.525 808 – Web: verco.vn

Số:……………

               Hà Nội, ngày…….tháng……..năm 2017

b.

Các NHTM hoạt động tại Việt Nam 

c.

Tất cả các tổ chức tín dụng thành lập theo luật các tổ chức tín

dụng

d.

Chi nhánh ngân hàng nước ngoài được phép hoạt động tại Việt

Nam

Câu 10: Đối với người quản lý đầu tư trái phiếu: chủ động và dự đoán lãi suất sẽ
giảm mạnh, người đó sẽ thực hiện đầu tư theo chiến thuật sau để tăng lãi đầu tư:

a.

Mua trái phiếu ngắn hạn, bán trái phiếu dài hạn

b.

Mua trái phiếu dài hạn, bán trái phiếu ngắn hạn

c.

Không mua bán gì cả vì thị trường đang biến động

Câu 11:  Người đầu tư hay dùng thông số sau để so sánh với lãi suất ngân hàng khi
đầu tư vào cổ phiếu:

a. 

Mức trả cổ tức theo % mệnh giá

b.

Chỉ số P/E

c.

Chỉ số DIV/P

d.

ROE

Câu 12: Các chỉ tiêu để đánh giá rủi ro là:

a.

Độ lệch chuẩn 

b.

Phương sai

c.

Hệ số 

d.

Độ lồi (C)

e.

a và c

Câu 13: Một công ty có tỷ lệ nợ so với tổng tài sản là 0,4. Tổng nợ là 200 triệu. Lãi
ròng sau thuế là 30 triệu. ROE của doanh nghiệp là:

a.

8%

b.

9%

c.

10%

d.

12%

e.

14%

f.

Không xác định được

Câu 14: Tỷ lệ tăng trưởng cổ tức của một công ty là 10% và có thể duy trì như vậy
trong tương lai. Tỷ lệ chiết khấu dòng thu nhập là 15%. P/E của công ty đang là
5,5. Ta có thể dự báo khả năng trả cổ tức của công ty này từ các thông tin trên là:

Mô tả tài liệu

Quy trình tuyển dụng bao gồm mẫu biểu các bước tuyển dụng, hệ thống các bài test tuyển dụng và hướng dẫn hoạch định nhân sự.

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

CEO
2 tài liệu
0
1282
IT
3 tài liệu
0
1497
8 tài liệu
0
4073
8 tài liệu
0
4874
10 tài liệu
0
6286
5 tài liệu
0
2310
2 tài liệu
0
1052
2 tài liệu
0
1087
1 tài liệu
0
721

Bộ tài liệu liên quan

CEO
23/09/2018
2 tài liệu
0
1282
IT
23/09/2018
3 tài liệu
0
1497
23/09/2018
8 tài liệu
0
4073
23/09/2018
8 tài liệu
0
4874
23/09/2018
10 tài liệu
0
6286
23/09/2018
5 tài liệu
0
2310
23/09/2018
2 tài liệu
0
1052
23/09/2018
2 tài liệu
0
1087
23/09/2018
1 tài liệu
0
721