Tài liệu

1.10 hr- kpi danh gia nguon nhan luc khac

17/01/2019
0 trang
0
0
background image

KPI đánh giá nguồn nhân lực khác

1. Tỷ lệ đánh giá trình độ của nhân viên:

- Tỷ lệ bằng cấp đạt/bằng cấp yêu cầu của một chức danh.

- Tỷ lệ bằng cấp cao hơn của một chức danh.

- Tỷ lệ theo trình độ văn hoá nói chung của toàn bộ CNV.

2. Tỷ lệ nam nữ:

- Tỷ lệ này cho biết xem doanh nghiệp của bạn có quá thiếu nam hay nữ không? 

Nói chung bạn nên hướng về sự cân bằng tương đối.

3. Tuổi trung bình của lực lượng lao động

- Tỷ lệ này cho biết tuổi trung bình của nhân viên là già hay trẻ, từ đó bạn có 

những chính sách phù hợp để tạo ra văn hoá cho DN của bạn

Mô tả tài liệu

Tổng hợp các công cụ quản lí : BSC, KPI, phầm mềm quản lí nhân sự, hệ thống bài test, từ điển năng lực ...

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

4 tài liệu
0
1696
1 tài liệu
0
1311
1 tài liệu
0
6098
4 tài liệu
0
1723
3 tài liệu
0
1472
9 tài liệu
0
3812
4 tài liệu
0
1613
1 tài liệu
0
772

Bộ tài liệu liên quan

17/01/2019
4 tài liệu
0
1696
17/01/2019
1 tài liệu
0
1311
17/01/2019
1 tài liệu
0
6098
17/01/2019
4 tài liệu
0
1723
17/01/2019
3 tài liệu
0
1472
17/01/2019
9 tài liệu
0
3812
17/01/2019
4 tài liệu
0
1613
17/01/2019
1 tài liệu
0
772