Tài liệu

1.10 hr- kpi danh gia nguon nhan luc khac

12/09/2018
0 trang
0
0
background image

KPI đánh giá nguồn nhân lực khác 

 
 
1.  Tỷ lệ đánh giá trình độ của nhân viên: 
 
-  Tỷ lệ bằng cấp đạt/bằng cấp yêu cầu của một chức danh. 
 
-  Tỷ lệ bằng cấp cao hơn của một chức danh. 
 
-  Tỷ lệ theo trình độ văn hoá nói chung của toàn bộ CNV. 

 

2.  Tỷ lệ nam nữ: 
 
-  Tỷ lệ này cho biết xem doanh nghiệp của bạn có quá thiếu nam hay nữ không? Nói 

chung bạn nên hướng về sự cân bằng tương đối. 

 
3.  Tuổi trung bình của lực lượng lao động 
 
-  Tỷ lệ này cho biết tuổi trung bình của nhân viên là già hay trẻ, từ đó bạn có những 

chính sách phù hợp để tạo ra văn hoá cho DN của bạn 

 

Mô tả tài liệu

Để đánh giá công việc dựa trên chỉ số BSC,bạn cần nắm chắc lý thuyết kèm với tài liệu biểu mẫu hướng dẫn, tất cả đều có ở đây.

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

4 tài liệu
0
2749
6 tài liệu
0
1932
9 tài liệu
0
5571
4 tài liệu
0
2828
1 tài liệu
0
1065
10 tài liệu
0
5454

Bộ tài liệu liên quan

12/09/2018
4 tài liệu
0
2749
12/09/2018
10 tài liệu
0
7132
12/09/2018
6 tài liệu
0
1932
12/09/2018
9 tài liệu
0
5571
12/09/2018
4 tài liệu
0
2828
12/09/2018
1 tài liệu
0
1065
12/09/2018
10 tài liệu
0
5454