Tài liệu

11 Quyết định tiếp nhận và điều động cán bộ nhân viên

15/12/2018
0 trang
0
0
background image

 Số……QĐ/2016

CỘNG HÒA XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆTNAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày ……... tháng……… năm 201…

QUYẾT ĐỊNH

Về việc tiếp nhận và điều động cán bộ nhân viên

[CHỨC DANH] [TÊN CQ]

- Căn cứ vào quyết định [SỐ QĐ], ngày [NGÀY] của [TÊN ĐƠN VỊ] về việc

thành lập [TÊN CQ];

- Căn cứ vào quyết định [SỐ QĐ], ngày [NGÀY] của [CHỨC DANH] về việc tiếp

nhận và điều động [TÊN NGƯỜI] về công tác tại [TÊN CQ];

- Xét yêu cầu công tác và khả năng cán bộ nhân viên;
- Xét đề nghị của Trưởng phòng Tổ chức cán bộ [TÊN CQ];

QUYẾT ĐỊNH 

Điều 1.  Nay tiếp nhận và điều động Ông (Bà) [TÊN] đến nhận chức công tác

phòng (ban) [TÊN] thuộc [TÊN CQ] kể từ ngày [NGÀY]. 

Điều 2. Ông (bà) [TÊN] được hưởng lương và các phụ cấp [SỐ TIỀN] kể từ ngày

[NGÀY].

Điều 3.  Các ông Chánh Văn phòng (Trưởng phòng hành chính); Tài chính - kế

toánTổ chức cán bộ và ông (bà) [TÊN] có trách nhiệm thi hành quyết định này.

                                                                                    THỦ TRƯỞNG

Nơi nhận :
- Như điều 3
- Lưu văn thư

Mô tả tài liệu

Quy trình, biểu mẫu đầy đủ cho 1 nhân viên từ khi tuyển dụng đến khi nghỉ việc.

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

15/12/2018
7 tài liệu
0
3769