Tài liệu

11. Ke_hoach_nhan_su_bo_phan_hang_nam

20/12/2018
0 trang
0
0
background image

LOGO

COMPANY NAME

Adress: 
Phone:                 Email:

Code

: NS – 18 – BM01

Version

: 1.0

Dated

: 10/10/2007

Page

: Page 1 of 3

KẾ HOẠCH NHÂN SỰ BỘ PHẬN HÀNG NĂM

I/ TÌNH HÌNH CHUNG VỀ NHÂN SỰ:

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

II/ DỰ KIẾN NHU CẦU PHÁT SINH NHÂN SỰ:

1. Điều động, bổ nhiệm

Stt

Chức danh  bổ

nhiệm

Nguồn

Tăng/giảm

Ghi chú

2. Dự kiến nghỉ việc, thuyên chuyển

Stt

Chức danh nghỉ

việc

Số lượng dự kiến

Ghi chú

3.

Tăng mới do thay đổi tổ chức

background image

LOGO

COMPANY NAME

Adress: 
Phone:                 Email:

Code

: NS – 18 – BM01

Version

: 1.0

Dated

: 10/10/2007

Page

: Page 2 of 3

Stt

Chức danh tăng

mới

Số lượng

dự kiến

Thời

gian

cần

Ghi chú

III/ TỔNG HỢP CHỈ TIÊU NHÂN SỰ TRONG NĂM

Quý

Tổng số

cán bộ

Tăng mới

Giảm

Ghi chú

Vị trí

Số người

Vị trí

Số người

I

II

III

IV

Cả

năm

IV/ KẾ HOẠCH SỬ DỤNG CỘNG TÁC VIÊN

Quý

Vị trí

Số lượng

Tổng số thời

gian sử dụng

1

Tổng chi phí

lương

I

1

background image

LOGO

COMPANY NAME

Adress: 
Phone:                 Email:

Code

: NS – 18 – BM01

Version

: 1.0

Dated

: 10/10/2007

Page

: Page 3 of 3

II

III

IV

Cả năm

V/ ĐỀ XUẤT VỀ CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI CÁN BỘ NHÂN VIÊN

........................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................

Ý kiến của Giám đốc nhân sự

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

Ý kiến của Giám đốc điều hành

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

Trưởng đơn vị

Giám đốc nhân sự

Giám đốc điều hành

Mô tả tài liệu

Quy trình, biểu mẫu đầy đủ cho 1 nhân viên từ khi tuyển dụng đến khi nghỉ việc.

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

20/12/2018
10 tài liệu
0
4382
20/12/2018
3 tài liệu
0
1417