Tài liệu

1.1 hr - chi so kpi ve luong

17/01/2019
0 trang
0
0
background image

HR – Chỉ số kpi về lương

1. Mức thu nhập trung bình:

-

Công thức: =  

-

Khi xem xét mức thu nhập trung bình toàn công ty, giúp bạn xem xét mức thu nhập 
trung bình của công ty bạn đã phù hợp hay chưa với thu nhập trung bình của ngành 
hay các đối thủ cạnh tranh khác.

2. Mức thu nhập giờ công trung bình:

-

Công thức: = thu nhập trung bình / số giờ làm việc (đối với thời gian đo lường).

-

Đây cũng là tỷ lệ so sánh thu nhập trung bình với các doanh nghiệp trong ngành như 
mục 1 ở trên.

3. Mức thu nhập theo chức danh:

-

Mức thu nhập trung bình không phản ánh một cách chính xác thu nhập của các chức 
danh trong công ty của bạn.

-

Ngoài ra, bạn cần xây dựng mức thu nhập trung bình của từng chức danh để xây dựng
quy chế lương (click vào để xem về xách xây dựng quy chế lương).

-

Công thức: =  

-

Khi xem xét mức thu nhập trung bình theo chức danh, giúp bạn xem xét mức thu 
nhập trung bình của công ty bạn đã phù hợp hay chưa với thị trường.

4. Tỷ lệ chi phí lương:

-

Công thức: 

-

Bạn cũng cần xem xét xem mức chi phí này đã hợp lý chưa, có phù hợp với tỷ lệ 
trong ngành hay không?

Mô tả tài liệu

Tổng hợp các công cụ quản lí : BSC, KPI, phầm mềm quản lí nhân sự, hệ thống bài test, từ điển năng lực ...

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

4 tài liệu
0
2106
1 tài liệu
0
1569
1 tài liệu
0
6825
4 tài liệu
0
2089
3 tài liệu
0
1762
9 tài liệu
0
4571
4 tài liệu
0
1987
1 tài liệu
0
923

Bộ tài liệu liên quan

17/01/2019
4 tài liệu
0
2106
17/01/2019
1 tài liệu
0
1569
17/01/2019
1 tài liệu
0
6825
17/01/2019
4 tài liệu
0
2089
17/01/2019
3 tài liệu
0
1762
17/01/2019
9 tài liệu
0
4571
17/01/2019
4 tài liệu
0
1987
17/01/2019
1 tài liệu
0
923