Tài liệu

11 Biên bản giao nhận sổ BHXH

20/12/2018
0 trang
0
0
background image

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC

DOANH NGHIỆP VIỆT

                     Số:….BB/2016

  CỘNG HÒA XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                         

  Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

biªn b¶n giao nhËn sæ b¶o hiÓm x· héi

bªn giao : ........................................................................
§Þa chØ ..............................................................................................
¤ng (Bµ)............................................................Chøc danh.................
¤ng (Bµ)............................................................Chøc danh.................

bªn nhËn :.....................................................................................
§Þa chØ ................................................................................................
¤ng (Bµ).............................................................Chøc danh.................
¤ng (Bµ).............................................................Chøc danh.................
Hai bªn tiÕn hµnh thùc hiÖn giao, nhËn tê khai vµ sæ BHXH nh sau:
Sè lîng :............
 ( B»ng ch÷ :...........................................................................)
Sè sæ tõ:......................................§Õn sè...................................
Ph¬ng thøc giao nhËn : Trùc tiÕp
HiÖn tr¹ng sæ lóc giao nhËn : Tèt, ®Çy ®ñ
Biªn b¶n ®îc lËp vµo håi ......giê .....phót, ngµy ...th¸ng ...n¨m ...
Biªn b¶n lËp thµnh 02 b¶n,bªn giao gi÷ 01 b¶n,bªn nhËn gi÷ 01 b¶n.

               ®¹i diÖn bªn nhËn                                               ®¹i diÖn bªn giao

Mô tả tài liệu

Quy trình, biểu mẫu đầy đủ cho 1 nhân viên từ khi tuyển dụng đến khi nghỉ việc.

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

20/12/2018
5 tài liệu
0
2718