Tài liệu

11 Biên bản đào tạo

21/11/2018
0 trang
0
0
background image

Số:..BBĐT/2016

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội   
        Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

                                                                 Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

BIÊN BẢN ĐÀO TẠO 

1. Người thực hiện đào tạo: 

……………………………..

2. Chức vụ: ………………………

3. Thời gian đào tạo: + Từ ……. đến 

…………

                                  + Số giờ đào tạo:

4. Địa điểm: ………………………
5. Kinh phí:

6. Nội dung đào tạo:
5.1.
5.2.
5.3.

6. Danh sách cán bộ nhân viên tham gia khóa đào tạo:
S

Họ và tên

Chức vụ

Số buổi

tham gia

Ghi chú

Ký tên

Hà nội, Ngày ……. tháng ……. năm …….

Người lập

background image

2

Mô tả tài liệu

Quy trình, biểu mẫu đầy đủ cho 1 nhân viên từ khi tuyển dụng đến khi nghỉ việc.

Bình luận

Tài liệu cùng bộ

0 trang
0
631

Bộ tài liệu liên quan

0 tài liệu
0
0

Bộ tài liệu liên quan

05/10/2018
0 tài liệu
0
0