10.Quy định tài chính và lưu chuyển chứng từ nội bộ