Tài liệu

10MUCT~1

22/12/2018
0 trang
0
0
background image

MỤC TIÊU KẾ HOẠC CÔNG VIỆC NĂM 2012 PHÒNG MUA HÀNG

Mục tiêu cụ thể

Biện pháp/ Chương trình

Tỷ lệ hàng lỗi từ NCC khác: 5%

Hệ thống định mức hợp lý

Kiểm soát tồn kho theo định mức: Giá trị bình quân 
tồn kho/Doanh thu/tháng<100%

Kiểm soát giá trị bình quân tồn 
kho

Thực hiện tốt việc đánh giá 
NCC 

Nâng cao chuyên môn trong 

lĩnh vực mua hàng

Tỷ lệ chênh lệch chi phí mua hàng thực tế so với kế 
hoạch được duyệt <0.5%

Giám sát việc mua hàng theo 
định mức

Nâng cao năng lực đàm phán 
trong mua hàng

background image

Tỷ lệ hàng lỗi từ NCC NK TQ: 10%

Mức độ phối hợp với các phòng ban

Số lần vi phạm nội quy

Số lần nhân viên vi phạm quy trình

Mức độ hỗ trợ cho các nhân viên trong phòng

Số sáng kiến đóng góp khả thi.

Nâng cao năng lực tìm kiếm

Tỷ lệ chênh lệch chi phí mua hàng thực tế so với kế 
hoạch được duyệt <0.5%

Nâng cao năng lực đàm phán 
trong mua hàng

Thực hiện tốt việc đánh giá 
NCC 

Nâng cao chuyên môn trong 
lĩnh vực mua hàng

Hỗ trợ NCC trong việc giám 
sát, kiểm tra chất lượng trước 
giao hàng

Tỷ lệ số lần giao hàng đúng tiến độ của nhà cung 

cấp: 100%

Thực hiện tốt việc đánh giá 

năng lực sản xuất NCC

Nâng cao việc làm việc nhóm 
của NVMH

Đào tạo quy trình ccho từng 
nhân viên trong phòng

Xây dựng và từng bước hoàn thiện mạng lưới cung 
ứng

background image

Nâng cao năng lực tìm kiếm

Triển khai hệ thống BSC - KPI's

Triển khai hệ thống BSC - KPI's

Triển khai hệ thống ERP 

Xây dựng định mức chi phí NVL

Người lập
Ký xác nhận

Xây dựng và từng bước hoàn thiện mạng lưới cung 
ứng

Xây dựng hệ thống BSC - KPI 
theo tiêu chuẩn và nhu cầu 
quản lý

Xây dựng hệ thống BSC - KPI 
theo tiêu chuẩn và nhu cầu 
quản lý

Triển khai áp dụng ERP hiệu 
quả

Xây dựng danh sách vật tư PMH kèm mã ERP và 
tích hợp hình ảnh, TCKT…

Xây dựng định mức NVL phù 
hợp

• Năng lực điều hành công việc rõ ràng và minh 
bạch  

• Năng lực phát hiện và phát huy thế mạnh nhân 
viên 

• Năng lực phân tích các vị trí công việc, bố trí 
đúng người đúng việc

• Khả năng kiểm soát nhân viên tuân thủ chính sách 
 

Mô tả tài liệu

123

Bình luận

Tài liệu cùng bộ

0 trang
0
519
0 trang
0
374
0 trang
0
435
0 trang
0
407
0 trang
0
414
0 trang
0
739

Bộ tài liệu liên quan

5 tài liệu
0
2181
6 tài liệu
0
2786
5 tài liệu
0
4926
5 tài liệu
0
2847

Bộ tài liệu liên quan

22/12/2018
5 tài liệu
0
2181
22/12/2018
6 tài liệu
0
2786
22/12/2018
5 tài liệu
0
4926
22/12/2018
5 tài liệu
0
2847