Tài liệu

10. Tong_hop_danh_sach_lao_dong_tham_gia_BHXH,BHYT

20/12/2018
0 trang
0
0
background image

Tên đơn vị:

Mã đơn vị:

TỔNG HỢP DANH SÁCH LAO ĐỘNG THAM GIA BHXH, BHYT

Điện thoại liên hệ:

Tháng ….. năm …...

A.

Phần chi tiết

STT

Họ và tên

Mã số

Mức đóng cũ

Mức đóng mới

Tiền đóng phát sinh

Ghi chú

Tiền lương

Phụ cấp

Tiền lương

Phụ cấp

CV

CV

BHXH

BHYT

BHTN

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

I

Tăng

I.1

Lao động

I.2

Mức đóng

Cộng tăng

II

Giảm

II.1 Lao động

II.2 Mức đóng

Cộng giảm

B.

Phần tổng hợp

STT

Nội dung

Số lao động

BHXH

BHYT

BHTN

Tăng 

Giảm

Tăng

Giảm

Tăng

Giảm

Tăng

Giảm

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Số đầu kỳ mang sang

2

Số phát sinh

3

Số điều chỉnh

4

Số cuối kỳ

5

…….., ngày ….tháng…..năm…….

Người lập biểu

PT.Thu

PT.Sổ, thẻ

Giám đốc

Từ 

tháng,năm

Đến 

tháng,năm

TN VK 

(%)

TN nghề 

(%)

TN VK 

(%)

TN nghề 

(%)

Trong đó: Số phải thu 
BHTN từ NSNN

Mẫu D02a-TS

(Ban hành kèm theo QĐ số: 1111/QĐ-BHXH

 Ngày 25/10/2011 của BHXH Việt Nam)

Mô tả tài liệu

Quy trình, biểu mẫu đầy đủ cho 1 nhân viên từ khi tuyển dụng đến khi nghỉ việc.

Bình luận

Tài liệu cùng bộ

0 trang
0
699
0 trang
0
428
0 trang
0
496

Bộ tài liệu liên quan

3 tài liệu
0
1287
10 tài liệu
0
4431

Bộ tài liệu liên quan

20/12/2018
3 tài liệu
0
1287
20/12/2018
10 tài liệu
0
4431