Tài liệu

10 Quyết định tiếp nhận cán bộ

15/12/2018
0 trang
0
0
background image

Số………QĐ/2016

CỘNG HÒA XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆTNAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày ……... tháng……… năm 2016

QUYẾT ĐỊNH CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY

(V/v : Tiếp nhận cán bộ, nhân viên)

TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY CỔ PHẦN ABC

-

Căn cứ chức năng, quyền hạn của Tổng giám đốc Công ty cổ phần ABC;

-

Căn cứ Bộ luật lao động, các văn bản hướng dẫn sử dụng lao động do Nhà nước ban hành và

Quy chế lao động tiền lương của Công ty cổ phần ABC;

-

Xét trình độ, năng lực và phẩm chất cán bộ, công nhân viên;

-

Theo đề nghị của Ông/Bà Trưởng Phòng Nhân sự

QUYẾT ĐỊNH

Điều I

 

    : Tiếp nhận Ông/bà:

  

- Sinh ngày:______/_____/____

-

Trình độ chuyên môn : ………………………………………………………………………..

-

Vào làm tại Công ty kể từ ngày :………………………………………………………………

-

Chức vụ được giao :…………………………………………………………………………...

-

Địa điểm làm việc : ……………………………………………………………………………

Điều II:  Quyền lợi và trách nhiệm

1.  Quyền lợi

 

    : 

-

Lương cơ bản 

: ………………………………………………………………………..

-

Phụ cấp

: ………………………………………………………………………..

-

Các quyền lợi khác

: ………………………………………………………………………..

2. Trách nhiệm:

-

……………………………………………...………………………………………………….

-

……………………………………………...………………………………………………….

-

……………………………………………...………………………………………………….

Điều III: Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Phòng Nhân sự, các phòng ban chức năng liên quan

và Ông/Bà……………… chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. 

     TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY

Nơi nhận:

       

-

Ban Giám đốc (để b/c)

-

Như điều 3 (để t/h)

-

Lưu VP

Mô tả tài liệu

Quy trình, biểu mẫu đầy đủ cho 1 nhân viên từ khi tuyển dụng đến khi nghỉ việc.

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

15/12/2018
7 tài liệu
0
3511